Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017

Όχι από την αποκεντρωμένη

Χαλκίδα, 28- 07-2017     Αρ.Πρωτ.: 1467/102120
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Αποδοχή της από 3-7-2017 προσφυγής του Βασιλείου Γουρνή του Γεωργίου, δημοτικού συμβούλου Χαλκιδέων μείζονος αντιπολίτευσης και μέλους της οικονομικής επιτροπής κατά της αριθμ. 363/2017 (ΑΔΑ:62Λ3ΩΗΑ-Ω08) απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων .

 ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας Υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 225, 227 και 238 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) :Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.138/10 (ΦΕΚ 231 Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας Στ.  Ελλάδας»....

3.Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
4.Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε άρθρο 28 Α στον ν.4325/15.
5.Την αριθ. 13917/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 227 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Δήμων, των Νομικών Προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία
δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής,
7. Τις διατάξεις του άρθρου 238 παρ.1 εδ. α σύμφωνα με τις οποίες, «Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές
του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ. οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
8. Την υπ’ αρ. 60/2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Έλεγχος νομιμότητας πράξεων Ο.Τ.Α., Αστική και Πειθαρχική Ευθύνη αιρετών μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ο.Τ.Α. (άρθρο 238 του Ν. 3852/2010 ‘Πρόγραμμα Καλλικράτης’)».
9 . Την με αρ. 11/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με θέμα:
«Εποπτεία των πράξεων των συλλογικών και μονομελών οργάνων των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ».
10. Την από 3-7-2017 προσφυγή του Βασιλείου Γουρνή του Γεωργίου , δημοτικού συμβούλου της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Χαλκιδέων, κατά το άρθρο 227 του ν.3852/2010 με την οποία ζητείται: « η ακύρωση της με αριθμό 363/2017 (ΑΔΑ:62Λ3ΩΗΑ-Ω08) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου
Χαλκιδέων με θέμα: «Περί έγκρισης του σχήματος συμπραττόντων μελετητών ή μελετητικών γραφείων προκειμένου να ανατεθεί η μελέτη με τίτλο : Οριστική μελέτη αποκατάστασης ,ανάδειξης, ανάπτυξης , και λειτουργικής επανένταξης της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς και β) Για την απευθείας ανάθεση της ως άνω Οριστικής μελέτης μετά το
αποτέλεσμα του διενεργηθέντος από τον Δήμο μας Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με
θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ».
11. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου
Αφού σκεφτήκαμε
-Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 11/2007 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., στην περίπτωση υποβολής προσφυγής ο έλεγχος αφορά καταρχήν το παραδεκτό αυτής και σε συνέχεια το βάσιμο. Εφόσον κριθεί ότι η προσφυγή είναι παραδεκτή, τότε ελέγχεται το βάσιμο αυτής, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Τις ειδικές
προϋποθέσεις παραδεκτού της προσφυγής καθορίζουν οι διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσης της πράξης. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι: 1. το έννομο συμφέρον, 2. η προθεσμία, και 3. η φύση της προσβαλλόμενης πράξης.
-Επειδή σύμφωνα με νεότερη νομολογία του ΣτΕ (ΣτΕ 60/ 2010, 2081/ 2009) έχει κριθεί ότι ο δημοτικός σύμβουλος, εφόσον δεν έχει συμπράξει στην έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης, έχει έννομο συμφέρον ως εκ της ιδιότητάς του αυτής, για την άσκηση της ειδικής διοικητικής προσφυγής των άρθρων 227 του Ν. 3852/
2010 και 151 ΚΔΚ. Τούτο διότι οι δημοτικοί σύμβουλοι είναι εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και μεριμνούν  στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους για τη τήρηση της νομιμότητας (άρθρο 135, περ. Α’ και γ’ του ΚΔΚ).
- Επειδή, η υπό κρίση προσφυγή ασκήθηκε εμπρόθεσμα διότι η προσβαλλόμενη απόφαση 363/2017 (ΑΔΑ:62Λ3ΩΗΑ-Ω08) της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ελήφθη κατά την συνεδρίαση της 20- 6-2017 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 21-6-2017 και κατατέθηκε στις 3-7-2017 , γίνεται και τυπικά δεκτή και εξετάζεται περαιτέρω.
-Επειδή ο προσφεύγων ζητά την ακύρωση της με αριθμό 363/2017 (ΑΔΑ:62Λ3ΩΗΑ-Ω08) της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων με θέμα: Περί έγκρισης του σχήματος συμπραττόντων μελετητών ή μελετητικών γραφείων προκειμένου να ανατεθεί η μελέτη με τίτλο : Οριστική μελέτη αποκατάστασης ,ανάδειξης ανάπτυξης , και λειτουργικής επανένταξης της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση
των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς και β) Για την απευθείας ανάθεση της ως άνω Οριστικής μελέτης μετά το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος από τον Δήμο μας ανοικτού αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού
Προσχεδίων με θέμα : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ , διότι είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα ως ισχυρίζεται ο προσφεύγων για τους παρακάτω λόγους :
A) Η προσβαλλόμενη απόφαση παρανόμως αναθέτει απευθείας την εκπόνηση μελετών , διαφόρων κατηγοριών με συνολική προεκτιμώμενη αμοιβή το ποσό των 328.422,25 (χωρίς ΦΠΑ) κατά παράβαση του άρθρου 8 της προκήρυξης του διαγωνισμού και του σχετικού προσαρτήματος που ορίζει την αμοιβή της
συνολικής αρχιτεκτονικής μελέτης στο ποσό των 136.130,00€ και κατά παράβαση της παρ. 22 του άρθρου 1 , του ν. 3316/05 και του άρθρου 5 παρ. 2 της υπ΄αριθμ 26804/11-6-2011 υπουργικής απόφασης Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 26804/16.06.2011 (ΦΕΚ/β/ 1427/16.06.2011 : Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων.
Β) Η προσβαλλόμενη απόφαση παρανόμως αναθέτει απευθείας την εκπόνηση κι άλλων κατηγοριών μελετών πέραν της αρχιτεκτονικής μελέτης κατά παράβαση της προκήρυξης του διαγωνισμού και της υπουργικής απόφασης Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 26804/16.06.2011 (ΦΕΚ/β/ 1427/16.06.2011 όπως τροποποιήθηκε με την Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. Οικ. 2286/4-5-12.
Γ)Ο λαβών το 1ο βραβείο νομιμοποιούνταν να υποβάλλει προς έγκριση στην διοργανώτρια αρχή τα συνεργαζόμενα μελετητικά γραφεία ώστε να καλύπτεται η απαιτούμενη δυναμικότητα της οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης όχι όμως και των λοιπών μελετών (στατική , οριστική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, αποτύπωση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς ) Κατά συνέπεια παρανόμως η προσβαλλόμενη απόφαση ενέκρινε τις συμπράξεις για τις μελέτες αυτές κατά παράβαση των άρθρων 20.παρ. 2 και 22 της προκήρυξης του διαγωνισμού και του άρθρου 15 παρ. 4 περ. β της Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ.
26804/16.06.2011 (ΦΕΚ/β/ 1427/16.06.2011 .
Δ) Παρανόμως η προσβαλλόμενη απόφαση ενέκρινε τις συμπράξεις του αναδόχου για την εκπόνηση και των λοιπών κύριων μελετών (στατική, οριστική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη) με μελετητές και μελετητικά γραφεία, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό και παρανόμως η απόφαση ενέκρινε τις
συμπράξεις αυτές του αναδόχου για την εκπόνηση και των υποστηρικτικών μελετών (Γεωτεχνική έρευνα, και μελέτη και Αποτύπωση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς ) σε μελετητικά γραφεία που δεν συμμετείχαν στον διαγωνισμό ούτε συμμετείχαν έμμεσα στον διαγωνισμό μέσω ομάδας διαγωνιζόμενων κατά παράβαση του
άρθρου 3 της Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 26804/16.06.2011 (ΦΕΚ/β/ 1427/16.06.2011 αλλά και του άρθρου 5 παρ. 2 της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης καθώς και στην προκήρυξη του διαγωνισμού δεν περιλαμβάνεται η αμοιβή για υποστηρικτικές μελέτες .
Ε) Η προσβαλλόμενη απόφαση παρανόμως αναθέτει απευθείας την ανάθεση της εκπόνησης της Αποτύπωσης του Κτιρίου Δημοτικής Αγοράς 8.661,60€ (χωρίς ΦΠΑ ) ,της Γεωτεχνικής Έρευνας και Μελέτης 6.949,26€ (χωρίς ΦΠΑ ), της Στατικής Μελέτης 109.716,99€(χωρίς ΦΠΑ ) και Οριστικής Ηλεκτρομηχανολογικής Μελέτης
79.214,40€ (χωρίς ΦΠΑ ) καθώς τα ποσά υπερβαίνουν τα χρηματικά όρια των απευθείας αναθέσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία των νόμων 4281/14 και 4412/16.
ΣΤ) Η οικονομική επιτροπή με την προσβαλλόμενη απόφαση παρανόμως προέβη στην έγκριση του σχήματος των συμπραττόντων μελετητών ή μελετητικών γραφείων καθώς η απόφαση αυτή αποτελούσε αρμοδιότητα του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπεί τον Δήμο Χαλκιδέων ως Διοργανώτρια αρχή δηλαδή το Δημοτικό
Συμβούλιο .
Οι ισχυρισμοί του προσφεύγοντα είναι βάσιμοι διότι :
1) Σύμφωνα με την προκήρυξη του Δήμου Χαλκιδέων η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 275/2016 (ΑΔΑ: 7ΞΒΙΩΗΑ-ΞΞΓ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα : Έγκριση των όρων της αναλυτικής προκήρυξης του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ και στο άρθρο 8 ορίζεται ότι: η αμοιβή του μελετητή καθορίζεται ως εξής : «8.1 Σε περίπτωση ανάθεσης της μελέτης ο καθορισμός της αμοιβής του μελετητή ορίζεται ως
ποσοστό 60% της προεκτιμώμενης αμοιβής του σταδίου της οριστικής μελέτης .8.2 Η συμβατική αμοιβή της συνολικής αρχιτεκτονικής οριστικής μελέτης ορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα έξι χιλιάδων εκατόν τριάντα ευρώ (136.130,00 €) όπως αναλύεται και υπολογίζεται στο Προσάρτημα ΙΙ…..8.3 Η αναθέτουσα αρχή,
μετά από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δύναται να αναθέσει στον κύριο μελετητή του έργου την υπηρεσία της εποπτείας της εφαρμογής της Αρχιτεκτονικής μελέτης». Στην Απόφαση Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 26804/16.06.2011 (ΦΕΚ 1427/16.06.2011: «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών
και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» και στο άρθρο 5 παρ. 2 ορίζεται ότι : Στη προκήρυξη κάθε διαγωνισμού μελετών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία προδιαγράφονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης:1. Το είδος του διαγωνισμού και η αιτιολόγηση της  διεξαγωγής του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2. Σε περίπτωση σύνθετων διαγωνισμών οι κατηγορίες των μελετών με το χαρακτηρισμό τους ως κύριες και υποστηρικτικές για τη διαδικασία αξιολόγησης». Κατά συνέπεια ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός του Δήμου Χαλκιδέων εμπίπτει στην
αναφερόμενη Απόφαση του ΥΠ. Περιβ. Ενεργ, και Κλιμ Αλλαγής δηλ. Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός μιας κατηγορίας μελετών, προσχεδίων μελέτης υλοποίησης ενός (1) σταδίου και ανοικτός σύμφωνα και με το θεσμικό πλαίσιο της προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και ως εκ τούτου η με αρθμ. 363/2017
(ΑΔΑ:62Λ3ΩΗΑ-Ω08) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ελήφθη κατά παράβαση κανόνα δικαίου που είναι η προκήρυξη και η αναφερόμενη Υπουργική απόφαση περί αρχιτεκτονικών διαγωνισμών καθώς λαμβάνοντας υπόψη και την πάγια νομολογία του ΣτΕ , η διακήρυξη του διαγωνισμού αποτελεί κανονιστική πράξη από την οποία διέπεται ο διαγωνισμός και η οποία δεσμεύει τόσο την αρμόδια δημόσια Αρχή όσο και τους διαγωνιζόμενους και κατισχύει κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα με διαφορετικό τρόπο. Και επιπλέον της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 4052/1990 , 3760/1992 κλπ), ότι η διαδικασία των διαγωνισμών είναι αυστηρώς τυπική, με την έννοια ότι οι
προσφορές των διαγωνιζομένων πρέπει να τηρούν απολύτως τους όρους της διακήρυξης. Τούτο σημαίνει ότι η παράβαση των σχετικών διατάξεων της διακήρυξης του διαγωνισμού συνεπάγεται την ακυρότητα τόσο της παράτυπης συμπεριφοράς των διαγωνιζομένων, όσο και εκείνων των πράξεων της αρμόδιας διοικητικής αρχής
που είναι αντίθετες στις παραπάνω διατάξεις.
2) Η απευθείας ανάθεση άλλων κατηγοριών μελετών πέραν της αρχιτεκτονικής μελέτης αντίκειται στην προκήρυξη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού του Δήμου Χαλκιδέων και στους όρους αυτής , και στις διατάξεις της Απόφασης Υπ. Περιβ. Ενεργ. & Κλ. Αλλ. οικ. 26804/16.06.2011 (ΦΕΚ/Β/1427/16.06.2011 ) διότι
δεν αναφέρεται σε σύνθετο διαγωνισμό ούτε και περιλαμβάνει υποστηρικτικές μελέτες και εν προκειμένου παραβιάζονται οι όροι του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού που ελήφθησαν με την 275/2016 (ΑΔΑ: 7ΞΒΙΩΗΑ-ΞΞΓ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων και τελειώθηκε ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός με
την υπ΄αριθμ 385/2016 (ΑΔΑ: ΨΚΑΙΩΗΑ-ΕΘ5) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων με την οποία και κατακυρώθηκε ο εν θέματι Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός και κρίθηκε νόμιμη με την αριθμ 33/1814/24-1- 2017(ΑΔΑ :Ω2ΟΕΟΡ10-1ΓΔ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
 3) Δεδομένου ότι στην διακήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και στο άρθρο 20 αναφέρεται ρητώς : παρ.….. 20.1 Μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εφόσον υλοποιηθεί το έργο, η διοργανώτρια αρχή προβαίνει στην υπογραφή σύβασης ανάθεσης της μελέτης του έργου, στο μελετητή ή μελετητές της πρότασης που βραβεύθηκε µε Α’ βραβείο. Η διοργανώτρια αρχή διατηρεί το δικαίωμα
εφόσον το κρίνει σκόπιμο σε περίπτωση µη απονομής του Α΄ βραβείου να αναθέσει τη μελέτη του έργου στον κατά την αξιολόγηση πρώτο διακριθέντα. Από την συνολική αμοιβή της μελέτης αφαιρείται το ποσό του βραβείου……..20.2 Οι ανάδοχοι μελετητές οφείλουν, εφόσον δεν καλύπτουν από πλευράς δυναμικότητας  μελετητικού πτυχίου τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία, να
συνεργασθούν για την ανάληψη της μελέτης µε άλλο μελετητή ή μελετητικό γραφείο ώστε να καλύπτεται η απαιτούμενη δυναμικότητα. Ο συνεργαζόμενος μελετητής υποδεικνύεται από τους βραβευθέντες μελετητές και εγκρίνεται από τη διοργανώτρια αρχή ………20.4 Παράλληλα δύναται να αναθέσει, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Νόμου 3316/05, όλες τις λοιπές ειδικές και υποστηρικτικές μελέτες του έργου, στους
συνεργαζόμενους µε το βραβευθέντα μελετητές που θα εγκριθούν από την Διοργανώτρια Αρχή ή τις εκπονεί η ίδια, εν προκειμένω το δημοτικό συμβούλιο ως αναφέρεται στο άρθρο 1 της προκήρυξης(( Κύριος του Έργου είναι ο Δήμος Χαλκιδέων, Διοργανώτρια Αρχή είναι ο Δήμος Χαλκιδέων, Αναθέτουσα Αρχή είναι ο
Δήμος Χαλκιδέων Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκιδέων κατά το μέρος των αρμοδιοτήτων που ασκούν , δηλαδή αρμόδιο όργανο είναι το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων να αποφασίσει επί των ανωτέρω .
 Επομένως από τα ανωτέρω προκύπτει ότι στην αρχική μελέτη του Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμού δεν προβλέπονταν οι υπό ανάθεση μελέτες (στατική , οριστική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, γεωτεχνική έρευνα και μελέτη, αποτύπωση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς ), επιπροσθέτως δεν υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων περί αδυναμίας εκτέλεσης των λοιπών μελετών του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού από την Τεχνική υπηρεσία του Δήμου κατόπιν βεβαίωσης περί αδυναμίας συντάξεως των μελετών και λήψη απόφασης περί ανάθεσης των εν θέματι μελετών σε εξωτερικά μελετητικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 4 του Άρθρου 209 του Ν. 3463/06 όπως αναδιατυπώθηκε με την
παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 και ορίζεται ότι : …….. Οι μελέτες των έργων και παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄) των Δήμων, των Κοινοτήτων και των κάθε είδους Συνδέσμων τους συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική
υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.). Αν η Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) αδυνατεί να συντάξει τη μελέτη, αδυναμία που βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενό της, επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της
Προϊσταμένης Αρχής η ανάθεση εκπόνησης μελετών πάσης φύσης σε ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και ως εκ τούτου η απόφαση με αριθμ 363/2017 (ΑΔΑ:62Λ3ΩΗΑ-Ω08) απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων ελήφθη αναρμοδίως, αφού
αρμόδιο όργανο για το θέμα είναι το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων και ελήφθη κατά παράβαση των ανωτέρω κανόνων δικαίου ως αναφέρθηκαν ,
Για τους λόγους αυτούς
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 Αποδεχόμαστε την από 3-7-2017 προσφυγή του Βασιλείου Γουρνή του Γεωργίου δημοτικού συμβούλου Χαλκιδέων μείζονος αντιπολίτευσης και μέλους της οικονομικής επιτροπής κατά της αριθμ. 363/2017 (ΑΔΑ:62Λ3ΩΗΑ-Ω08) απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων 
 Ακυρώνουμε την με αριθμ. της με αριθμό 363/2017 (ΑΔΑ:62Λ3ΩΗΑ-Ω08) της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων με θέμα: Περί έγκρισης του σχήματος συμπραττόντων μελετητών ή μελετητικών γραφείων προκειμένου να ανατεθεί η μελέτη με τίτλο : Οριστική μελέτη αποκατάστασης ,ανάδειξης ανάπτυξης , και
λειτουργικής επανένταξης της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς και β) Για την απευθείας ανάθεση της ως άνω Οριστικής μελέτης μετά το αποτέλεσμα του διενεργηθέντος από τον Δήμο μας ανοικτού αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ,ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΙΤΝΙΑΖΟΥΣΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ», για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.
Κατά της παρούσης απόφασης μπορεί οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει προσφυγή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έκδοσή της ή την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/06.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ