Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2013

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Η απορία μας. Γιατί πρέπει πρώτα να προσφύγει κάποιος στα δικαστήρια και μετά να τον καλέσει ο Δήμος σε συμβιβασμό;
Τι κρύβει αυτό το σήριαλ των συμβιβασμών στο δήμο Κύμης Αλιβερίου;
Γιατί αφού όλα είχαν γίνει νόμιμα, δεν πληρώθηκαν αυτοί που έκαναν τα έργα;
Συμπολίτευση και αντιπολίτευση πρέπει κάτι να πούνε.


ΘΕΜΑ: Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία , ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη:
Ο Παναγιώτης Νικ. Κόκκος άσκησε κατά του Δήμου την απευθυνόμενη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας, από 10/1/2013, με αριθμό κατάθεσης 13/2013, αγωγή, στο ....

δικόγραφο της οποίας αναφέρεται ότι εκτέλεσε έργα που του ανέθεσε ο Δήμαρχος Κονιστρών και αναλυτικά, κατά ποσότητα, είδος και τιμή, αναφέρονται και περιγράφονται στο δικόγραφο της αγωγής, και αντιστοιχούν και συμπίπτουν απολύτως, κατά ποσότητα, είδος και τιμή, με την αναλυτική, περιγραφή των εργασιών στα συμφωνητικά που κατάρτισε με τον Δήμο Κονιστρών και στις αντίστοιχες αποφάσεις του Δημάρχου Κονιστρών και επομένως δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για την
ποσότητα, το είδος και την αξία τους. Επίσης η καλή ποιότητα των εργασιών αυτών και η παραλαβή τους από τον Δήμο βεβαιώνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου που συνέταξε σχετικά πρακτικά για όλες τις αναφερόμενες στην αγωγή εργασίες.
Σύμφωνα και με την γνωμάτευση του νομικού συμβούλου του Δήμου, από τα έγγραφα αυτά των αρμόδιων οργάνων του Δήμου Κονιστρών αποδεικνύεται ότι ο ενάγων εκτέλεσε προσηκόντως τις υποχρεώσεις του και ο Δήμος δεν έχει να αντιτάξει καμία βάσιμη αντίρρηση στην αγωγή, η οποία θα γίνει δεκτή από το Δικαστήριο. Τέλος, με έγγραφο του στον Δήμο, ο ενάγων αποδέχεται, εάν του καταβληθεί το κεφάλαιο της αγωγής, ήτοι 141.225,41 ευρώ, παραιτεταί από τα δικαστικά του έξοδα και τους
τόκους του κεφαλαίου.
Ενόψει αυτών, είναι ωφέλιμο για τον Δήμο να αποδεχτεί την πρόταση και να συμβιβαστεί με τον ενάγοντα, καταβάλλοντας του μόνο το κεφάλαιο της αγωγής, αντί να αναμείνει την έκδοση δικαστικής απόφασης, γιατί έτσι θα ωφεληθεί τους τόκους του κεφαλαίου, την δικαστική δαπάνη το ενάγοντα και θα ωφεληθεί, ακόμα, όσα θα καταβάλλει για αμοιβή και έξοδα δικηγόρου που θα χειριστεί την υπόθεση από την πλευρά του Δήμου. Επίσης υπάρχει και η σχετική γνωμάτευση του δικηγόρου.
Για τους λόγους αυτούς – Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
Να συμβιβαστεί εξώδικα με τον Παναγιώτη Νικ. Κόκκου, στο αντικείμενο της απευθυνόμενης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας, από 10/1/2013, με αριθμό κατάθεσης 13/2013 αγωγής, καταβάλλοντας της μόνο το κεφάλαιο που αναφέρεται στο δικογράφου, ήτοι 141.225,41 ευρώ.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τις αναφερόμενες σχετικές διατάξεις, την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(εκτός των
κ. Βαρδακώστα και Σιαγιάννη )
Να εισηγηθεί θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο:
Να συμβιβαστεί εξώδικα με τον Παναγιώτη Νικ. Κόκκου, στο αντικείμενο της απευθυνόμενης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χαλκίδας, από 10/1/2013, με αριθμό κατάθεσης 13/2013 αγωγής, καταβάλλοντας της μόνο το κεφάλαιο που αναφέρεται στο δικογράφου, ήτοι 141.225,41 ευρώ.
Το παρόν αφού συντάχθηκε και ελέγχθηκε υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος Τα μέλη
ΤΥ Υπογραφή Τ Υ Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Θωμάς Δημήτρης