Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022

Σ.Π.Π.Ε. - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Ε.Π.Σ.Ε. -ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2022 & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 2/9/2022 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ
Οι Ε.Π.Σ. εκδίδουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή για τα πρωταθλήματα ευθύνης τους.
 Η αποστολή των δικαιολογητικών για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή, θα πρέπει να κατατίθενται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στις εκάστοτε Ε.Π.Σ. για τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία ευθύνης τους, καθώς και στην Ένωση Σάλας.

 Τα Δικαιολογητικά για την Έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή είναι:

1. Αίτηση του Ποδοσφαιρικού Σωματείου.
2. Αντίγραφο Ταυτότητας Προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. με ημερομηνία λήξης 31.12.2021.                           (Έχει δοθεί παράταση έως 30/6/2022 κ πιθανών έως 31/12/2022).
3. Αντίγραφο Διπλώματος Προπονητή UEFA (Pro, A,B,C, C Plus κ.τ.λ.).
4. Έγχρωμη φωτογραφία Προπονητή.
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι ο Προπονητής δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Ο. και ότι αποδέχεται στο σύνολό τους όλες τις διατάξεις του.... Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
6. Αντίγραφο Ιδιωτικού Συμφωνητικού (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.).
7. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
8. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ στο ταμείο των Ε.Π.Σ.
9.Βεβαίωση αναγνωρισμένου από την Π.Ε.Π.Π. Συνδέσμου Προπονητών, ότι ο Προπονητής είναι ενεργό μέλος του.
10. Υπογεγραμμένη δήλωση  Προσωπικών Δεδομένων (εφόσον δεν έχει αποσταλεί προηγούμενη χρονιά).

2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 2/9/2022 - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ 2022

Δικαίωμα εργασίας του προπονητή ανάλογα με κατηγορία του Διπλώματος UEFA/Ε.Π.Ο που κατέχει
Άρθρο 5.1. - Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το επάγγελμα αυτό ανάλογα με την κατηγορία του Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο τους και εφόσον
είναι κάτοχοι Προπονητικής Ταυτότητας σε ισχύ, ως εξής:
Άρθρο 5.4. - Προπονητής ποδοσφαίρου UEFA/Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα προπονητή (σημ: (Α ́)προπονητής /βοηθός προπονητής/ προπονητής τερματοφυλάκων /προπονητής φυσικής κατάστασης),παράλληλα σε μια Π.Α.Ε. και σε οποιοδήποτε τμήμα υποδομής-ακαδημίας της, ή σε δύο ή περισσότερα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή.
Εξαιρείται η περίπτωση να είναι προπονητής σε μία ομάδα ενός Ερασιτεχνικού Σωματείου, Πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. και ταυτόχρονα προπονητής σε τμήματα υποδομών-ακαδημίας του ίδιου Σωματείου ή αντίστοιχα στις Μικτές Ομάδες μίας Ε.Π.Σ. 
Άρθρο 6.1 - Τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία και οι Π.Α.Ε. υποχρεούνται να προσλαμβάνουν και να απασχολούν προπονητές σε όλα τα τμήματά τους κατόχους Διπλώματος UEFA/Ε.Π.Ο. και αντίστοιχα Προπονητικής Ταυτότητας UEFA/Ε.Π.Ο σε ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο5 παρ. 1 του παρόντος Κανονισμού Προπονητών, με την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, για κάθε κατηγορία Πρωταθλήματος, καθώς και όσο αυτή διαρκεί.
Δεν δύναται η πρόσληψη Προπονητή, για όποια θέση Βοηθού Προπονητή, ενός Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου ή Π.Α.Ε., των οποίων η συνεργασία με τον Α’ Προπονητή έχει λήξει και για όσο χρονικό διάστημα αυτή η θέση παραμένει ανεκπλήρωτη.
Άρθρο 6.2α - Στα Πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη προπονητή με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο σε ισχύ είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες Πρωταθλημάτων τους.
Στην περίπτωση που σε μία Ε.Π.Σ. δεν υπάρχει αποδεδειγμένα ικανός αριθμός προπονητών (με Προπονητική Ταυτότητα σε ισχύ) για την κατάλληλη εξυπηρέτηση αυτής της υποχρέωσης, η ενδιαφερόμενη Ε.Π.Σ. θα απευθύνει ερώτημα-το οποίο θα συνοδεύεται με σχετικό έγγραφο του τοπικού συνδέσμου προπονητών-στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., η οποία θα αποφασίζει, σε συνεργασία με την Π.Ε.Π.Π. και θα εισηγείται σχετικά για την επίλυση του ζητήματος.
Για τον έλεγχο της επάρκειας θα υπολογίζονται μόνο οι προπονητές που έχουν Προπονητική Ταυτότητα σε ισχύ σύμφωνα με το Μητρώο Προπονητών της Ε.Π.Ο.
Οι Ε.Π.Σ. που θα εξαιρέσουν από την υποχρέωση Ποδοσφαιρικά Σωματεία τους, να μην χρησιμοποιούν πιστοποιημένους προπονητές, δεν θα επιτρέπουν σε κανένα
φυσικό πρόσωπο να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να εκτελεί καθήκοντα προπονητή από την Τεχνική Περιοχή.
Αν τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία αυτά χρησιμοποιούν πιστοποιημένο προπονητή θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, για την έκδοση του σχετικού Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή.
Άρθρο 6.2γ - Κάθε Ποδοσφαιρικό Σωματείο που διαθέτει τμήματα υποδομών και συμμετέχει στα Πρωταθλήματα υποδομών της Ε.Π.Σ., υποχρεούται σε συνεργασία με διπλωματούχο προπονητή. Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός Ποδοσφαιρικού Σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 13 παρ. 4 του παρόντος.
Άρθρο 10.4.1 - Αποχώρηση Προπονητή (Α ́ Προπονητή / Βοηθού Προπονητή / Προπονητή Τερματοφυλάκων / Προπονητή Φυσικής Κατάστασης) από ένα Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο.
Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου, εφόσον υπάρξει Λύση Συνεργασίας ενός προπονητή με ένα Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο, θα πρέπει να κατατίθεται από το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο, εντός επτά (7) ημερών, αποκλειστικά και με ηλεκτρονικό τρόπο:
α) Επιστολή / δήλωση (θεωρημένη, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της), για τη λύση συνεργασίας με τον προπονητή.
β) Η «Κατάσταση Συμφωνητικών» Δ.Ο.Υ. με τη λύση συνεργασίας του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου με τον προπονητή (για όλες τις ιδιότητες προπονητών).
Άρθρο 10.7 - Κάθε προπονητής ο οποίος δεν διαθέτει το ως άνω Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, ή αντίστοιχα Προσωρινή Άδεια Εισόδου Προπονητών για την Τεχνική Περιοχή» που έχει εκδώσει η αρμόδια υπηρεσία της
Ε.Π.Ο., απαγορεύεται να εισέλθει στην Τεχνική Περιοχή ή τον αγωνιστικό χώρο.
Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά από τους επίσημα ορισμένους Διαιτητές του ποδοσφαιρικού αγώνα, σύμφωνα με τον Κ.Α.Π. Τυχόν μη έλεγχος από τους Διαιτητές
των Δελτίων Πιστοποίησης Προπονητών και αναγραφή στο Φύλλο Αγώνος, επισύρει τις ποινές που αναγράφονται στον Κ.Α.Π.
Για κάθε Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή Π.Α.Ε., θα πρέπει οι επίσημα ορισμένοι Διαιτητές του εκάστοτε ποδοσφαιρικού αγώνα, για όλες τις κατηγορίες Πρωταθλημάτων, να ταυτοποιούν όλους τους προπονητές που αναγράφουν στα Φύλλα Αγώνων.
Τα πλήρη στοιχεία κάθε προπονητή θα πρέπει να αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο στο εκάστοτε πεδίο ιδιοτήτων του Φύλλου Αγώνα, όπου εκτός από το επώνυμο και το όνομα του εκάστοτε προπονητή, θα πρέπει να αναγράφεται η ιδιότητα του (π.χ. Α’ προπονητής / βοηθός προπονητής / προπονητής τερματοφυλάκων / προπονητής φυσικής κατάστασης), ο Α/Α που αναγράφεται στο Δελτίο Πιστοποίησης του, και ο Αριθμός Μητρώου της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA / Ε.Π.Ο σε ισχύ καθώς και ο Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου του αντίστοιχα.

Κυρώσεις σε σωματεία και Π.Α.Ε.

Άρθρο 11
α) Για τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία τοπικών κατηγοριών, που δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση πρόσληψης, κατ' Άρθρο 6 παρ. 2α του παρόντος χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ ανά αγώνα.

ζ) Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία που έχουν εξαιρεθεί από την υποχρεωτικότητα απασχόλησης πιστοποιημένου προπονητή UEFA /Ε.Π.Ο. και χρησιμοποιούν προπονητή, φυσικό πρόσωπο, κατά παράβαση του Άρθρου 6 παρ. 2α, τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ ανά αγώνα.

Πειθαρχικός Έλεγχος Προπονητών

Άρθρο 12.2 - Οι πιστοποιημένοι προπονητές με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ, δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την Τεχνική Περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή.

Προπονητής ο οποίος επιθυμεί να παρευρίσκεται στην Τεχνική Περιοχή με άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να καταθέσει 10 ημέρες πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, στο αρμόδιο Τμήμα της Ε.Π.Ο. την ταυτότητά του, συνοδευόμενη από έγγραφη δήλωση ότι δεν επιθυμεί να απασχοληθεί αυτή την περίοδο ως προπονητής αλλά να παρευρίσκεται στον πάγκο ενός σωματείου ή Π.Α.Ε. με άλλη ιδιότητα.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από καταγγελία του φορέα των προπονητών, την Π.Ε.Π.Π., προς την Τεχνική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., δύναται να παραπέμψει τον προπονητή στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή με επαπειλούμενες ποινές για την εν λόγω παράβαση χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ και ανάκληση της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA Ε.Π.Ο. τουλάχιστον για έξι (6) μήνες. Εφόσον ένας προπονητής προβεί στην κατάθεση της Προπονητικής Ταυτότητας του δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί (ως προπονητής ποδοσφαίρου) καθ’ όλη την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Άρθρο 12.3 - Προπονητής με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ και Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή Π.Α.Ε. και η Προπονητική Ταυτότητα UEFA/Ε.Π.Ο. καθώς και το Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., δεν είναι ανάλογα των αναφερομένων στο Άρθρο 6 παρ. 1, τιμωρείται, μετά από παραπομπή του στα αρμόδια Δικαστικά Όργανα, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία του φορέα των προπονητών (Π.Ε.Π.Π.) προς την Τεχνική Επιτροπή, με ανάκληση της Προπονητικής Ταυτότητας του και του Διπλώματος UEFA / Ε.Π.Ο., για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000) έως οκτώ (8.000) χιλιάδες ευρώ.

Άρθρο 12.4 - Προπονητής με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ και Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., που εκτελεί καθήκοντα προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία έστω και χωρίς αμοιβή τιμωρείται μετά από παραπομπή του στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία του φορέα των προπονητών (Π.Ε.Π.Π.) προς την Τεχνική Επιτροπή, με ανάκληση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή (είσοδος στην Τεχνική Περιοχή) και της Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000) έως οκτώ (8.000) χιλιάδων ευρώ.

 

 Άρθρο 12.5 - Προπονητής με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ και Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., που εκτελεί καθήκοντα προπονητή και κατά την διάρκεια ενός αγώνα δεν παρευρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του, ενώ είναι δηλωμένος στο Φύλλο Αγώνα τιμωρείται μετά από παραπομπή του στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία του φορέα των προπονητών (Π.Ε.Π.Π.) προς την Τεχνική Επιτροπή, με ανάκληση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή (εισόδου στην Τεχνική Επιτροπή) και της Προπονητικής Ταυτότητας του για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000) έως οκτώ (8.000) χιλιάδων ευρώ.

Άρθρο 12.6 - Μόνο οι πιστοποιημένοι με Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητές κάθε Π.Α.Ε., δύνανται να δίνουν οδηγίες, στα όρια της Τεχνικής Περιοχής.

Σε διαφορετική περίπτωση,

θα τιμωρείται η Π.Α.Ε., μετά από παραπομπή της στην αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή, ύστερα από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής της Ε.Π.Ο., αυτεπάγγελτα ή μετά από καταγγελία του φορέα των προπονητών, την Π.Ε.Π.Π., προς την Τεχνική Επιτροπή, με χρηματική ποινή δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Για δε τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία, η καταγγελία θα γίνεται από τον φορέα των προπονητών, την Π.Ε.Π.Π., προς την Πειθαρχική Επιτροπή των Τοπικών Ενώσεων (Ε.Π.Σ.), ύστερα από σχετική εισήγηση του τοπικού Συνδέσμου Προπονητών (εάν υπάρχει), και το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο θα τιμωρείται με χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ.
 
3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - 30/8/2022 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

    Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ευβοίας την Τετάρτη 24/8/2022 παρευρέθηκε αντιπροσωπεία μελών του Δ.Σ. του Σ.Π.Π.Ευβοίας και συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα για την εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Προπονητών 2022.

    Μετά από διαλογική συζήτηση διαπιστώθηκε πως ο αριθμός των περίπου 50-55 εν ενεργεία μελών-Προπονητών του Σ.Π.Π.Ε. δεν είναι επαρκείς για να καλύψει αναλογικά αλλά και γεωγραφικά της ανάγκες των 2 ομίλων της Β΄ Κατηγορίας αλλά και των 3 ομίλων της Γ΄ Κατηγορίας.

    Για την λύση αυτού του προβλήματος συμφωνήθηκαν πως ο Σ.Π.Π.Ευβοίας θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε ο αριθμός των εν ενεργεία μελών να αυξηθεί, παροτρύνοντας όλα τα μέλη του να ανανεώσουν τις κάρτες 3ετίας τους μέσα από τις ανανεωτικές σχολές της Ε.Π.Ο. αλλά και να γραφτούν στην Γ.Γ.Α. κάνοντας αναγγελία άσκησης επαγγέλματος.

(Οδηγίες για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος στην Γ.Γ.Α. εδώ)

    Η δε Ε.Π.Σ.Ευβοίας δεσμεύτηκε πως αν επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι και ο αριθμός των εν ενεργεία μελών μας, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, περάσει τους 70 τότε από την νέα αγωνιστική περίοδο 2023-24 τουλάχιστον στην Β΄ Κατηγορία θα είναι υποχρεωτική η πρόσληψη διπλωματούχων προπονητών για τα σωματεία της.

    Επίσης, συμφωνήθηκε να γίνει προσπάθεια για δημιουργία σχολών προπονητών UEFA C΄,B΄ και Α΄ στην Εύβοια με αίτημα της Ε.Π.Σ.Ευβοίας προς την Ε.Π.Ο.
   Τέλος, παρακαλούνται όλα τα μέλη του συνδέσμου μας να τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες, ώστε να τους χορηγηθεί Βεβαίωση Ενεργού Μέλους και ταμειακός εντάξει, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 3ετίας η οποία θα λειτουργήσει διαδικτυακά αλλά και για το Δελτίο Πιστοποίησης Πάγκου για την Αγ. Περίοδο 2022-23.
   Η υποχρέωσή μας αυτή κρίνεται επιτακτική ανάγκη διότι η Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 3ετίας θα ξεκινήσει στον αμέσως επόμενο μήνα και έχουμε περιορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες εγγραφής στην ΕΠΟ και την αρμόδια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ευβοίας.
   Πληροφορίες για τις οφειλές του κάθε μέλους καθώς και για τους τρόπους πληρωμής τηλεφωνικώς στο 6944537747 (Τοκπασίδης Π.).