Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε τακτική (Δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών)
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο
Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα
της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 09:00 π. μ, κατά τις προβλέψεις της παρ 5 του
άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) και
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (Αρ. Φύλλου
55/11-3-2020/ Τ’ Α) , όπως ισχύει, την υπ’ αριθμ. 40/20930/31-3-2020
Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4954/2022, την αριθμ.
39456/15.6.22 Εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων για
τα παρακάτω θέματα :
ΘΕΜΑ 1ο: «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου ».,,,
ΘΕΜΑ 2ο: «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου ».
ΘΕΜΑ 3ο: «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου ».
ΘΕΜΑ 4ο: «Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου ».
ΘΕΜΑ 5ο: «Εγκριση – επιικύρωση πρακτικών διαγωνισμού για την συντήρηση
και επισκευή ,προμήθεια ανταλλακτικών και ελαστικών για τα οχήματα και μηχανήματα
έργου του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων».
ΘΕΜΑ 6ο « Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την
εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: ΄΄ Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων
ύδρευσης ,άρδευσης, αποχέτευσης του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων ΄΄ ενδεικτικής
προϋπολογισθείσης δαπάνης 104.687,80 € με το ΦΠΑ ,ανοιχτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού , μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τα έτη 2022-2023»
ΘΕΜΑ 7ο: «Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : ΄΄
Αποκατσταση δημοτικής οδοποιίας στις Τ.Κ. Κυπαρισσίου και Κοντοδεσποτίου από
την πλημμύρα στις 8-8-2020΄΄ ».
ΘΕΜΑ 8ο : « Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διρφύων – Μεσσαπίων (
ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ), (Υπ. αριθμ. 66/2022 Απόφαση Δ.Σ ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ)».
ΘΕΜΑ 9ο: « Περί έγκρισης τριμηνιαίας Έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού
Εσόδων – Δαπανών για το Β ΄Τρίμηνο έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Διρφύων – Μεσσαπίων ( ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ), (Υπ. αριθμ. 65 /2022
Απόφαση Δ.Σ. ΔΗ.Κ.Α.ΔΙ.ΜΕ)».
ΘΕΜΑ 10ο: «Περί έγκρισης 7ης Παράτασης του έργου: "Αντικατάσταση πλακιδίων
Νηπιαγωγείου Μακρυκάπας ».
ΘΕΜΑ 11ο: «Περί έγκρισης 3ης Παράτασης του έργου: "Κατασκευή γηπέδου
ποδοσφαίρου 5x5 στην ΤΚ Στροπώνων "

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ