Σάββατο 28 Μαρτίου 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ

ΨΗΦΙΣΤΕ
ΣΤΙΣ
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΣΤΗ
ΔΙΠΛΑΝΗ ΣΤΗΛΗ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΚΛΙΑΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Παντελή Σκλιά, στη Διημερίδα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
28-29 Μαρτίου 2009
«ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»


1. Το Πλαίσιο για την τουριστική ανάπτυξη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Ο Σχεδιαασμός και Εφαρμογή του ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Το όραμα για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι να μπορεί να απαντά στις απειλές και να προωθεί τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται, να διορθώνει τις αδυναμίες της και να αναπτύσσει τις δυνατότητες της. Για την υλοποίηση αυτού του οράματος, η Περιφέρεια πρέπει να επιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα, να ενισχύσει την εξωστρέφεια της, να βελτιώσει το επίπεδο των ανθρώπινων πόρων της, να περιορίσει τον αναπτυξιακό δυϊσμό, να αναπτύξει σημαντικούς δεσμούς περιφερειακής συνεργασίας και να περιορίσει στον ελάχιστο δυνατό βαθμό την εξάρτηση της από την οικονομία της Αττικής.
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι οι εξής:
1. Επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας
, ψηφιακής σύγκλισης και εξωστρέφειας.
Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτής της Προτεραιότητας αποσκοπούν στην ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού προς τομείς, κλάδους και υπηρεσίες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, οι οποίοι ενσωματώνουν τις εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο και την καινοτομία με τρόπο που να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο συνεργιών μεταξύ των τριών τομέων παραγωγής. Αποσκοπούν επίσης στην προώθηση της ψηφιακής σύγκλισης και της οικονομίας της γνώσης, στην επέκταση της επιχειρηματικότητας με κυρίαρχα εξαγωγικό προσανατολισμό, στην κινητοποίηση των ενδογενών πόρων και στην προσέλκυση εξωτερικών επενδύσεων και δραστηριοτήτων υψηλής τεχνογνωσίας.
2. Αντιστροφή του αναπτυξιακού δυϊσμού και ομογενοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού χώρου της Περιφέρειας.
Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτής της Προτεραιότητας αποσκοπούν στην προικοδότηση της Περιφέρειας με εκείνες τις υποδομές που θα της επιτρέψουν να αναπτυχθεί υπό καθεστώς Στόχου 2, να εξασφαλίσει συνέργιες όλων των τομέων της οικονομίας της, να επιτύχει σταδιακή απεξάρτηση των μειονεκτικών περιοχών από τις κλασσικές δράσεις Στόχου 1 και να μειώσει τον ενδο-περιφερειακό αναπτυξιακό δυϊσμό.
3. Διασφάλιση του περιβάλλοντος και εξασφάλιση της αειφορίας.
Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτής της Προτεραιότητας αποσκοπούν στην ενσωμάτωση των απαιτήσεων της αειφορίας στην οικονομική δραστηριότητα, στη διαμόρφωση λειτουργικού αστικού δικτύου για την προαγωγή του επίπεδου διαβίωσης των πολιτών και την αναζωογόνηση των αστικών κέντρων. Επίσης αποσκοπούν στην προστασία του περιβαλλοντικού πλούτου με τη διευθέτηση των συγκρούσεων στις χρήσεις του χώρου, την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης, τη συμπλήρωση των υποδομών συλλογής, διαχείρισης και τελικής διάθεσης αποβλήτων και την ενθάρρυνση της εναλλακτικής διαχείρισης η οποία παρουσιάζει και επενδυτικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, μια σειρά από παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας αποσκοπούν στην ολοκλήρωση του συστήματος κοινωνικών υποδομών της Περιφέρειας για την εξισορρόπηση των αντιθέσεων, την ομογενοποίηση του κοινωνικού χώρου και τη διατήρηση της κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής.
4. Αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων: ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής και βελτίωση της δημόσιας διοίκησης.
Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτής της Προτεραιότητας αποσκοπούν στην προσαρμογή των ανθρώπινων πόρων της Περιφέρειας στις καινοτομίες, στην ψηφιακή σύγκλιση και στην οικονομία της γνώσης, στην αύξηση της προσαρμοστικότητας τους, στη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας και στην προώθηση της τοπικά εξειδικευμένης και κλαδικά στοχευμένης έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης που απαιτεί η επίτευξη των στόχων των Προτεραιοτήτων 2 αλλά και 3, στην ενίσχυση της Ανοιχτής Διοίκησης, στον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών και των ανθρώπινων πόρων της, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και στη διάδοση της δια βίου μάθησης.
Αυτή η αναπτυξιακή προτεραιότητα ενσωματώνεται στους Άξονες Προτεραιότητας των ΕΠ του ΕΚΤ, λόγω της μονοταμειακότητας των προγραμμάτων και του "κλειδώματος" των πόρων για τις "μεταβατικές" Περιφέρειες.
5. Λειτουργική σύνδεση με τις όμορες Περιφέρειες και εξισορρόπηση.
Οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο πλαίσιο αυτής της Προτεραιότητας αποσκοπούν στην ανάπτυξη δεσμών συνεργασίας και αναπτυξιακών συνεργιών με τις όμορες Περιφέρειες, στην ολοκλήρωση των διαπεριφερειακών συνδέσεων και στη σταδιακή αποδέσμευση ορισμένων περιοχών της Περιφέρειας από το σημερινό καθεστώς εξάρτησης από την οικονομική δραστηριότητα της Αττικής.
Η Δημόσια Δαπάνη για την Στερεά Ελλάδα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007 – 2013 ανέρχεται σε 734 εκ ευρώ. Η χρηματοδότηση των πολιτικών έχει ως εξής:
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 252 εκ ευρώ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 78 εκ ευρώ Δημόσια Δαπάνη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 48 εκ ευρώ Δημόσια Δαπάνη
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 90 εκ ευρώ Δημόσια Δαπάνη
ΥΓΕΙΑ 84 εκ ευρώ Δημόσια Δαπάνη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 26 εκ ευρώ Δημόσια Δαπάνη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 42 εκ ευρώ Δημόσια Δαπάνη
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 114 εκ ευρώ Δημόσια Δαπάνη
Για την επίτευξη των ανωτέρω προτεραιοτήτων, στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου», θα διατεθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ονοματισμένες πιστώσεις ύψους 734 εκ ευρώ.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα κατευθυνθούν επιπλέον πόροι από τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΚΤ, καθώς και πόροι του Ταμείου Συνοχής μέσω των ΕΠ Προσπελασιμότητα και Περιβάλλον.
Το συνολικό ενδεικτικό ποσό, που κατανέμεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ανέρχεται στο ύψος των περίπου 2,4 δις ευρώ, χωρίς σε αυτό να υπολογίζεται το ποσό που θα συνεισφέρει ο στόχος της διασυνοριακής συνεργασίας και τα Ταμεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας.
Σημαντικού χαρακτήρα παρεμβάσεις μεταφορών, οι οποίες προβλέπεται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:
· Συνέχιση της κατασκευής / αναβάθμισης τμημάτων του ΠΑΘΕ,
· Κατασκευή του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (τμήμα Στερεάς),
· Βελτίωση άλλων διευρωπαϊκών αξόνων.
καθώς και μικρότερης εμβέλειας παρεμβάσεις, περιφερειακού χαρακτήρα, που αποσκοπούν στη διασύνδεση του μεταφορικού και επικοινωνιακού δικτύου της Περιφέρειας με το αντίστοιχο εθνικό και ευρωπαϊκό, στη διαμόρφωση λειτουργικού αστικού δικτύου της Περιφέρειας, καθώς και στη διασύνδεσή της με τις όμορες Περιφέρειες.
2. Οι γενικές επισημάνσεις τις ανάλυσης για την ανάπτυξη του τουρισμού στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
Σε αντίθεση με τις προηγούμενες Προγραμματικές Περιόδους, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας λόγω της εισόδου στον Στόχο 2 θα εφαρμοστεί ένα και μόνο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας που αποτελεί τμήμα του ενιαίου ΠΕΠ Χ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ.
Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική για την τουριστική ανάπτυξη θα υλοποιηθεί και θα διαχειριστεί στο σύνολο της από πόρους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης ειδίκευσε την εθνική στρατηγική στα πλαίσια της Περιφέρειας και την ενσωμάτωσε στο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Η εξειδικευση αυτή έγινε βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών προβλημάτων και ευκαιριών της περιφέρειας.
Τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η Περιφέρεια όσον αφορά στην ανάπτυξη του τουρισμού είναι:
· φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι
· προσβασιμότητα: κύριο εθνικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, γειτνίαση με Αττική
Η αναγνώριση και ορθολογική διαχείριση των παραπάνω μπορεί να προσφέρει στην Περιφέρεια ευκαιρίες για περαιτέρω αξιοποίηση και αναβάθμιση του τουριστικού δυναμικού
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια σε σχέση με την ανάπτυξη αλλά και τις επιπτώσεις του τουρισμού συνοψίζονται παρακάτω:
· περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις παράκτιες ζώνες: αισθητική – ηχητική ρύπανση, ρύπανση εδάφους, υδάτινων πόρων, αέρα, εξάντληση φυσικής χωρητικότητας
·γενικότερη μη εφαρμογή πολιτικής προστασίας περιβάλλοντος και χωροταξικού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα την σύγκρουση χρήσεων γης και την υποβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.
·αυξανόμενος ανταγωνισμός, τόσο ως προς την προσφορά όσο και ως προς τη ζήτηση.
· περιοριστικός ρόλος των καναλιών διανομής του προϊόντος.

3. Η Στρατηγική της Περιφέρειας
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, διαθέτοντας σημαντικούς τουριστικούς πόρους, οφείλει να μετατρέψει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με βάση την ποιότητα και όχι την χαμηλού κόστους παροχής υπηρεσιών.
Οι ειδικοί στόχοι της στρατηγικής εξειδικεύονται ως εξής:
·αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος για την ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος
·διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, με ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού
·δημιουργία ή αναβάθμιση ξενοδοχειακής και άλλων τουριστικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απαιτούνται για δυναμική ενίσχυση των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού
·αναβάθμιση προσόντων και δεξιοτήτων και λειτουργικής φιλοσοφίας του ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται στον τουρισμό
· επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, μείωση της εποχικότητας και απεξάρτηση από το μοντέλο «ήλιος-θάλασσα»
·ενίσχυση της διεθνούς προβολής, με παράλληλη ενίσχυση και του εγχώριου τουρισμού
·ενθάρρυνση καινοτόμων ενεργειών, αξιοποίηση επιτευγμάτων και εργαλείων της κοινωνίας της γνώσης, σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών .
·ορθολογική διευθέτηση των χωροταξικών προβλημάτων, στο πλαίσιο της ήπιας και αειφόρου ανάπτυξης, με σεβασμό στο περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά.

4. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν
Συνολικά στον τομέα του τουρισμού (χωρίς να υπολογίζονται οι επιπλέον πόροι που θα διατεθούν για έργα υποδομών) αναμένεται να δοθούν 48 εκατ. € Δημόσια δαπάνη, εκ των οποίων περίπου τα 31 εκατ. € αφορούν τις τουριστικές επιχειρήσεις (αναβάθμιση και νέες).
Α) Τουριστικές Υποδομές και Υπηρεσίες Αναφέρεται σε δράσεις και έργα που σχετίζονται με την παροχή νέων ή την βελτίωση της ποιότητας υφιστάμενων τουριστικών υπηρεσιών και υποδομών.
Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις για:
·Την κατασκευή – αναβάθμιση τουριστικών αγκυροβολίων
· Τον εκσυγχρονισμό των χιονοδρομικών κέντρων
·Την κατασκευή θεματικών πάρκων και την δημιουργία τουριστικών υποδομών (π.χ. σημεία πληροφόρησης/ διαμορφώσεις κ.ο.κ.) για την ανάπτυξη του ορεινού τουρισμού και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
· Αξιοποίηση δημόσιων και δημοτικών τουριστικών υποδομών και εκσυγχρονισμός τους (συμπεριλαμβανομένων των υποδομών θερμαλιστικού τουρισμού).
. Έργα διαμόρφωσης - ανάδειξης διαδρομών – μονοπατιών πολυθεματικού χαρακτήρα με έμφαση στη φυσιολατρική διάσταση.
· Δημιουργία υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών).
·Έργα για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού (κυρίως στο Νότιο Ευβοϊκό κόλπο).
·Την προβολή του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μορφών τουρισμού.
·Δημιουργία Διεθνούς Κέντρου Οικολογικού Τουρισμού

Β) Επιχειρήσεις
Ενδεικτικά μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις για:
·την χρηματοδότηση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων:
o ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων και εκτός αναπτυξιακού νόμου
o ενίσχυση μονάδων για την ανάπτυξη εναλλακτικών - ειδικών μορφών τουρισμού και την παροχή πρότυπων υπηρεσιών, από τις τουριστικές επιχειρήσεις..
o Ανάπτυξη και παροχή νέων υπηρεσιών
o «ηλεκτρονικό επιχειρείν».
o Ενίσχυση για την εφαρμογή των ποιοτικών προτύπων που καθορίζονται από τις νέες προδιαγραφές ποιότητας του Υπουργείου Τουρισμού
· την δικτύωση των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου
o δίκτυα συνεργασίας τουριστικών επιχειρήσεων σε τοπικό / περιφερειακό επίπεδο
· την ανάπτυξη «πράσινων υποδομών» (ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων κ.λπ.) από τις τουριστικές μονάδες.
o Συστήματα ολικής ποιότητας, διαχείρισης ενέργειας, περιβαλλοντικών πόρων.
Γ) Καλές πρακτικές
Μηχανισμοί για την βελτίωση και διάχυση των καλών πρακτικών σε νέους επιχειρηματίες και την επιβράβευση επιχειρηματικής αριστείας.
Στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος πέρα των παραπάνω κωδικών δράσεων αναμένεται να συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα έργα από τις δράσεις που αφορούν:
Τον πολιτισμό (Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών, Συνδρομή στην βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών) όπου συμπεριλαμβάνονται έργα για την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, την βελτίωση της παροχής υπηρεσιών σε μουσεία, την παραγωγή υλικού, Προϋπολογισμού 24 εκατ Ευρώ .
Την Ψηφιακή σύγκληση όπου θα υλοποιηθούν δράσεις για την χρήση νέων τεχνολογιών με στόχο την βελτίωση της διοικητικής υποστήριξης της τουριστικής ανάπτυξης Προϋπολογισμού 10 εκατ Ευρώ .
Τις μεταφορές με δράσεις για την καλύτερη σύνδεση με άλλες περιφέρειες, βελτίωση της προσβασιμότητας σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, έργα επέκτασης των εμπορικών και επιβατικών λιμένων. Προϋπολογισμού 114 εκατ Ευρώ .
Το περιβάλλον, με έργα που αφορούν τόσο την μείωση της ρύπανσης σε τουριστικές περιοχές (και άρα την καλύτερη παροχή τουριστικού προϊόντος), όσο και την ανάδειξη – προστασία περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος. Προϋπολογισμού 42 εκατ Ευρώ
Την αστική και αγροτική αναγέννηση, με έργα ρύθμισης των χρήσεων γης σε τουριστικές ζώνες, αναπλάσεις οικισμών, έργα σε παραδοσιακούς οικισμούς και άλλα έργα που αναμένεται να αυξήσουν την ελκυστικότητα των αστικών κέντρων. Προϋπολογισμού 9 εκατ Ευρώ.
Τα παραπάνω αναδυκνείουν μια ολιστική προσέγγιση που πρόκειται να οδηγήσει με σίγουρα βήματα στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του τουρισμού στην Περιφέρειά μας πρός όφελος τελικά των πολιτών και της πατρίδας μας.
Σας ευχαριστώ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Θερινή ώρα
από αύριο
Πρεμιέρα θερινής ώρας
τα ξημερώματα της Κυριακής, 29 Μαρτίου.
Στις 3 τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών
θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα μπροστά
και θα δείχνουν 4 τα ξημερώματα.
Η θερινή ώρα θα ισχύσει
έως την Κυριακή 25 Οκτωβρίου,
όποτε και θα επανέλθει η χειμερινή ώρα.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Το 2007 είχαμε Εθνικές εκλογές. Ψήφισαν 33.779 Χαλκιδέοι. Πώς ψήφισαν;
Το ΠΑΣΟΚ πήρε 13.388 ψήφους.
Η Ν.Δ. πήρε 12.775 ψήφους.
Το ΚΚΕ πήρε 2.436 ψήφους.
Ο ΣΥΝ πήρε 1801 ψήφους.
Ο ΛΑ.Ο.Σ. πήρε 1280 ψήφους.

Το 2006 είχαμε Δημοτικές εκλογές. Ψήφισαν στη Χαλκίδα 32.564
Ο κ. Ζεμπίλης πήρε 15.564 ψήφους
Ο κ. Αναγνωστάκης πήρε 12.596 ψήφους.
Ο κ. Σταματούκος πήρε 2.377 ψήφους.

Το 2002 πάλι είχαμε Δημοτικές εκλογές.
Ψήφισαν 32.600 Χαλκιδέοι. Την πρώτη Κυριακή πήραν:
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ 14.945 ψήφους.
ΜΑΝΙΑΤΗΣ 13.976 ψήφους.
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ 1768 ψήφους.

Αναλύστε, κύριοι, τα στοιχεία αυτά και θα διαπιστώσετε γιατί έχασε ο κ. Αναγνωστάκης στις εκλογές του 2006.
Σχεδόν 3.000 ψήφους πάνω από αυτούς που πήρε η Ν.Δ. πήρε ο κ. Ζεμπίλης.
Αν «υποπτευθούμε» πως και κάποιοι Νεοδημοκράτες δεν τον ψήφισαν για διάφορους λόγους, τότε ο αριθμός αυξάνει σημαντικά.
Από ποιους πήρε τις ψήφους;
Ο κ. Αναγνωστάκης πήρε 2.000 ψήφους λιγότερες από του 2002, όταν είχε εκλεγεί Δήμαρχος και τότε ήταν και πάλι 3 οι υποψήφιοι Δήμαρχοι.
Ο κ. Μανιάτης τότε, το 2002, είχε πάρει 15.000 ψήφους και ο κ. Ζεμπίλης το 2007 είχε πάρει 15.500 ψήφους. Πήρε δηλαδή παραπάνω μόνο 500 ψήφους!!!
Το ΚΚΕ πήρε με τον ίδιο υποψήφιο 1768 ψήφους το 2002, ενώ αύξησε τη δύναμή του το 2006 κατά 609 ψήφους αφού πήρε 2.377.
Το 2002 ήταν εγγεγραμμένοι 41.973 και ψήφισαν 32.564 και βρέθηκαν έγκυρα 30.428.
Το 2006 ήταν εγγεγραμμένοι 40.689, ψήφισαν 32.600 και έγκυρα βρέθηκαν 30.689.
ΆΠΟΨΗ ΜΑΣ: Μέρος του ΠΑΣΟΚ ψήφισε ΖΕΜΠΙΛΗ και έγινε η διαφορά.
Η δική σας άποψη ποια είναι;
Το ρωτάω για να ανακαλύψουν «τους ανίκανους που πρέπει να πάνε σπίτια τους».

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – ΕΚΛΟΓΕΣ

40.000 ψηφοφόροι

Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά περίπου 40.000 ψηφοφόροι αποφασίζουν για το ποιος θα είναι ο Δήμαρχος και ποιοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που θα αναλάβουν τις τύχες της Χαλκίδας για 4 χρόνια.
Δεν είναι δυνατόν λοιπόν κάποιοι κύριοι να χαρακτηρίζουν ανίκανους τους ανθρώπους που εκλέχθηκαν από το λαό.
Μπορεί κάποιος να έχει φιλοδοξίες, αλλά δεν είναι δυνατόν να ισοπεδώνει τους άλλους για να επιβιώσει ο ίδιος.
Ας μη κρυβόμαστε. Διαβάσαμε στο EVIAPORTAL πως ο κ. Χρήστος Παγώνης είπε: «Οι ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ»!!!!
Αν πράγματι ο κ. Παγώνης είπε κάτι τέτοιο, τότε ένα είναι βέβαιο. Δεν θα είναι καν υποψήφιος Δήμαρχος με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ. «Κάηκε» μόνος του και αυτά παθαίνει όποιος βιάζεται.
Θέλουμε να πιστεύουμε πως κάτι τέτοιο δεν το είπε ο κ. Παγώνης. Θα περιμένουμε να διαβάσουμε τη συνέντευξή του και τότε θα σχολιάσουμε το θέμα.

Γυναίκες του Δημοσίου

Σύγκριση με αγρότισσες

Στα πόσα χρόνια παίρνει σύνταξη η αγρότισσα;
Ποια δουλειά είναι περισσότερο σκληρή;
Γιατί μια κυρία που εργάζεται στο Δημόσιο μπορεί να έχει γρήγορα – γρήγορα τη σύνταξή της και καλή σύνταξη, ενώ η αγρότισσα θα πρέπει να περιμένει τα 60 της για να πάρει ψίχουλα;
Έχει αργίες η αγρότισσα;
Έχει άδειες η αγρότισσα;
Έχει επιδόματα η αγρότισσα;
Έχει κάτι από αυτά που έχει η εργαζόμενη στο Δημόσιο;
Οι συγκρίσεις θα μπορούσαν να γίνουν και με άλλες εργαζόμενες στον ιδιωτικό τομέα. Καθαρίστριες, λαντζιέρης, σερβιτόρες, ιδιωτικοί υπάλληλοι.
Γιατί ουρλιάζουμε για 100-200.000 εργαζόμενες στο Δημόσιο, ενώ δεν λέμε κάτι για τα εκατομμύρια των γυναικών που πραγματικά στενάζουν;

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Υποκρισία

Τελικά δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
Όταν μπήκαμε στην Ευρώπη
(ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ) πανηγυρίζαμε.
Όταν μπήκαμε στην ΟΝΕ
(ΣΗΜΙΤΗΣ) πανηγυρίζαμε.
Γιατί άραγε γκρινιάζουμε;
Ψηφίσαμε όλες τις αποφάσεις της Ευρωπαικής Ένωσης και τώρα όλοι προσπαθούμε να εμφανιστούμε ως αντίθετοι.
Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να μας πείσει πως για όλα φταίει η Ν.Δ. Ξέρετε γιατί;
Γιατί δεν έκρυψε κάτω «από το χαλί» το θέμα.
Κύριοι, σας το έχουμε ξαναγράψει. Οι πολιτικές είναι δύο. ΝΑΙ στην Ευρωπαική Ένωση ή ΟΧΙ στην Ευρωπαική Ένωση.
Μην κοροιδεύετε τους πολίτες.
Στο κάτω – κάτω της γραφής εμείς θεωρούμε απαράδεκτο να έχουμε κυρίες στη σύνταξη από τα 35-40.
Γιατί να πληρώνουν οι ελάχιστοι εργαζόμενοι τους πολλούς συνταξιούχους;

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ2

Κόστος αστυνόμευσης

Πριν από καιρό είχαμε γράψει πως στη κάθε πόλη θα εκλεγεί Δήμαρχος αυτός που θα πείσει τους πολίτες πως θα κοιμούνται ήσυχοι και ασφαλείς. Θα δείτε πως θα δικαιωθούμε.
Κύριοι Δήμαρχοι,
το κόστος της αστυνόμευσης μιας πόλης, είναι μικρότερο από κάποια έργα βιτρίνας που κάνετε.
Γιατί άραγε έχει μεγαλύτερη αξία μια παιδική χαρά;
Γιατί, κύριε Δήμαρχε της Χαλκίδας, ήταν απαραίτητο να πληρώσουμε τη ΔΕΗ για να αφαιρέσει τις κολόνες από κάποιους δρόμους, ενώ δεν κάνουμε κάτι για την αστυνόμευση;
Για μια πόλη όπως η Χαλκίδα το κόστος μιας καλής αστυνόμευσης δεν θα ξεπεράσει τις 600.000 ευρώ το χρόνο. Για πόλεις όπως τα Ψαχνά, το Βασιλικό, την Αρτάκη, το κόστος δεν θα ξεπεράσει τις 150-200.000 ευρώ .
Γιατί λοιπόν δεν κάνετε κάτι;

ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ1

Κάντε κάτι

Εμείς το γράψαμε πολλές φορές αλλά κανείς δεν λέει να συγκινηθεί.
Δυστυχώς, έχουμε πλέον συνηθίσει και απαλά περιμένουμε να ακούσουμε και το επόμενο θύμα, την επόμενη ληστεία, την επόμενη διάρρηξη κλπ.
Ούτε η κυβέρνηση πρόκειται να συγκινηθεί, ούτε οι τοπικοί άρχοντες, ούτε φυσικά κι εμείς οι απλοί πολίτες πρόκειται να ξεσηκωθούμε.
Φωνάζουμε για όλα τα άλλα εκτός από το θέμα της αστυνόμευσης.
Είδατε να απεργεί κανείς με αίτημα την αστυνόμευση;
Είδατε να κλείνει κανένας δρόμος για το θέμα αυτό;
Τίποτα απολύτως. Ξέρετε γιατί;
Γιατί απλά αυτή η κατάσταση τους βολεύει. Τι άλλο να φανταστούμε;
Λυπούμαστε ειλικρινά,
αλλά η αδιαφορία των αρμοδίων βλάπτει περισσότερο απ` ότι οι ληστές και οι διαρρήκτες.

ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΩΝΟΣ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΚΛΙΑ
ΣΤΟ ΑΥΛΩΝΑΡΙ

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009, στις 12 το μεσημέρι η προγραμματισμένη επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας κ. Παντελή Σκλιά στον Δήμο Αυλώνος.
Ο κ. Σκλιάς και οι συνεργάτες του συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Δημήτρη Κατσούλη, το Δημοτικό Συμβούλιο, εργαζόμενους του Δήμου και εκπροσώπους φορέων στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η σύσκεψη διήρκησε περίπου μία ώρα και ήταν άκρως εποικοδομητική. Ο Δήμαρχος Αυλώνος ανέπτυξε τα προβλήματα και τις προτεραιότητες του Δήμου. Συνοπτικά ανέφερε τα ακόλουθα:
«ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ
Πριν από λίγο καιρό ολοκληρώθηκε και παραδόθηκαν στον Δήμο τα πορίσματα ερευνητικού Προγράμματος που εκπόνησε το Ε.Μ.Π. με χρηματοδότηση του Δήμου και αντικείμενο την διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Δήμου Αυλώνος.
Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος διεξήχθηκε διάλογος με όλους τους φορείς του Δήμου, διάλογος που πήρε μόνιμη θεσμική μορφή με την θεσμοθέτηση του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, που ξεκίνησε ήδη να λειτουργεί.
Από τα πορίσματα του Ερευνητικού Προγράμματος, προκύπτει ότι οι δυνατότητες του Δήμου Αυλώνος εντοπίζονται στις ακόλουθες κατευθύνσεις:·
Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και προστασία και ανάδειξη του φυσικού οικοσυστήματος του ρέματος Νηλέας που διασχίζει την κοιλάδα του Αυλωναρίου και του Οριού και εκβάλλει την παραλία της Μουρτερής.·
Η ζώνη των παραλιακών οικισμών αποτελεί μία άλλη κατεύθυνση ανάπτυξης.·
Το δίκτυο των πολιτιστικών μας πόρων, ιδίως των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων μας, αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της τοπικής μας ανάπτυξης
Η επικείμενη ανάθεση της μελέτης για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Αυλώνος θα μας δώσει την ευκαιρία να οργανώσουμε καλύτερα τις παρεμβάσεις μας σε αυτές τις κατευθύνσεις που αναδείχθηκαν και από τα πορίσματα του Ερευνητικού Προγράμματος του Ε.Μ.Π.
Κύριες αιχμές της προσπάθειάς μας θα είναι ο καθορισμός χρήσεων γης συμβατών με το προτεινόμενο μοντέλο ανάπτυξης, τα ζητήματα της επαναοριοθέτησης των οικισμών, ιδίως στους παραλιακούς οικισμούς, η κατευθύνσεις για τις αναγκαίες πολεοδομικές μελέτες κ.ο.κ.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Τα βασικά μας και καίρια προβλήματα συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Η έλλειψη των αναγκαίων και σύγχρονων υποδομών για την διαχείριση των αστικών λυμάτων αποτελεί το πρόβλημα που ίδια η τοπική κοινωνία έχει αναδείξει ως το πρωταρχικό.
Η προστασία του οικοσυστήματος που είναι ο «φυσικός» αποδέκτης των υγρών αποβλήτων είναι απολύτως αναγκαία γιατί αυτό το οικοσύστημα αποτελεί την πηγή ζωής για την περιοχή.
Οι συνθήκες της καθημερινότητας στους οικισμούς που βρίσκονται πάνω στον επαρχιακό οδικό άξονα, τα προβλήματα της ασφάλειας των πεζών, η έλλειψη συστήματος διοχέτευσης των όμβριων, η παντελής έλλειψη πεζοδρομίων και κατάλληλου φωτισμού καθιστούν την ποιότητα ζωής αυτών των κατοίκων ιδιαίτερα υποβαθμισμένη.
Η μεγάλη καθυστέρηση στην εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού για την διαχείριση των απορριμμάτων μας αναγκάζει να διατηρούμε με μεγάλη δυσκολία στη διαχείρισή της την μοναδική Χωματερή του Δήμου, την ιδιαίτερα επικίνδυνη και κορεσμένη Χωματερή του Νεοχωρίου.
Στον τομέα της Ύδρευσης το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στην έλλειψη των υποδομών στην παραλιακή ζώνη.
Η ραγδαία οικιστική ανάπτυξη στην παραλιακή ζώνη και κυρίως στην περιοχή της Αχλαδερής θα εξελιχθεί ς σε πρόβλημα όσο δεν λύνονται ζητήματα οριοθέτησης της ζώνης αιγιαλού και παραλίας, της οριοθέτησης των ρεμάτων και κυρίως της πολεοδομικής οργάνωσης.
Στην περιοχή του Δήμου Αυλώνος τα προηγούμενα χρόνια υλοποιήθηκαν δύο αναδασμοί.
Στον αναδασμό της Αχλαδερής κατασκευάστηκε στο τέλος της δεκαετίας του ΄90 ένα μικρό ποσοστό δρόμων και το υπόλοιπο τμήμα, μήκους 60 χιλιομέτρων παρέμεινε αδιάνοικτο δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους κληρούχους.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΗ
κατασκευή του Βιολογικού Καθαρισμού επιβάλλει ασφαλώς την προώθηση των έργων κατασκευής των Κεντρικών Συλλεκτήρων έως το 2012.
Προς αυτή την κατεύθυνση σχεδιάζουμε τα ακόλουθα βήματα:·
Κατάθεση Τεχνικού Δελτίου για το ΕΠΠΕΡ·
Διεκδίκηση χρηματοδότησης από το ΠΕΠ, παρότι το διατιθέμενο ποσόν για έργα Αποχέτευσης είναι ελάχιστα,με βασική προτεραιότητα τους Κεντρικούς Συλλεκτήρες που συνδέουν τον Βιολογικό με τους οικισμούς που διαθέτουν ήδη δίκτυο, δηλαδή Αυλωνάρι, Άγιος Γεώργιος, Οριό, Οκτωνιά και Δάφνη.
Συνολικά πάντως ο Δήμος Αυλώνος έχει ώριμα έργα Αποχέτευσης συμπεριλαμβανομένου του Βιολογικού Καθαρισμού συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5.600.000 Ευρώ για τα κεντρικά έργα και προϋπολογισμού περίπου 3.300.000 Ευρώ για έργα εσωτερικών δικτύων Αποχέτευσης (ΤΔ Αχλαδερής και Οκτωνιάς).
Είναι προφανές ότι μπορούμε να απορροφήσουμε άμεσα χρηματοδοτήσεις ύψους 8.900.000 Ευρώ.
Ενώ έως το τέλος του 2009 θα έχουν ωριμάσει όλα τα εσωτερικά δίκτυα Αποχέτευσης.2. ΥΔΡΕΥΣΗΑπαιτείται η κατασκευή Νέας Δεξαμενής στο κέντρο του Δήμου στην θέση
Σκληρό για την ορθότερη κατανομή των υδατικών αποθεμάτων.
Ο Δήμος έχει ήδη ώριμη μελέτη αυτού του έργου, προϋπολογισμού 325.000 Ευρώ. Διεκδικούμε για την κατασκευή του χρηματοδότηση.
Η ύδρευση της Κορασίδας βρίσκεται σε εξέλιξη και χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑ Δήμου Αυλώνος ενώ αυτή την εποχή εκπονείται μελέτη για την ύδρευση του Καλάμου. Εκτιμάται ότι ο κόστος του κεντρικού αγωγού ανέρχεται σε 100.000 Ευρώ περίπου.
3. ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Έργα φωτισμού, σήμανσης, πεζοδρομίων και προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, διοχέτευσης όμβριων αποτελούν τα ελάχιστα μέτρα προστασίας και ασφάλειας των κατοίκων των οικισμών απ΄ όπου διέρχεται το επαρχιακό οδικό δίκτυο Λέπουρα Λιμάνι Κύμης.
Ειδικότερο πρόβλημα υπάρχει στις διασταυρώσεις των Χανίων, όπου διακλαδώνεται ο δρόμος προς Κονίστρες και Κύμη με τον δρόμο προς Στόμιο Οξυλίθου και Λιμάνι Κύμης, και στην διασταύρωση του Οριού όπου διακλαδώνεται ο δρόμος προς Λιμάνι Κύμης με τον παλαιό επαρχιακό δρόμο που διασχίζει το Οριό.
Σε αυτή την δεύτερη διασταύρωση μετράμε σχεδόν ανά δίμηνο ένα τροχαίο.Στα θέματα της αγροτικής οδοποιίας έχουμε προγραμματίσει τρία έργα για ένταξη στο Πρόγραμμα «Αλ. Μπαλτατζής».·
Την βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στον δρόμο Κορασίδα Κάλαμος»,· Την βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Πυρόπληκτων Τοπικών Διαμερισμάτων με δύο τμήματα Άγιος Γεώργιος προς Παραμερίτες Δήμου Ταμυναίων και Ωρολόγι προς Κρεμαστό Δήμου Κονιστρών,
· Βελτίωση βατότητας του Δρόμου Μουρτάρι - Μουρτερή.
Οι μελέτες βρίσκονται στην φάση της ολοκλήρωσης και αναμένουμε την προώθησή τους.
Στον τομέα της Αγροτικής Οδοποιίας χρήζει άμεσης αντιμετώπισης το πρόβλημα της ανυπαρξίας νέων δρόμων στον Αναδασμό της Αχλαδερής, γεγονός που καθιστά τον νομικά τετελεσμένο Αναδασμό ουσιαστικά ανεφάρμοστο.
Τέλος, εκκρεμεί επί μακρόν η έγκριση των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί του πλάτους των δρόμων.
4. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ
Ο Δήμος μας με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ζητήσει την παραχώρηση από το Δημόσιο των εκτάσεων που προέρχονται από την διανομή της Εκκλησιαστικής Περιουσίας του 1980 και παραμένουν αδιάθετα.
5. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΟΡΑΣΙΔΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΡΤΕΡΗΣ
Προέχει η κατασκευή έργων αντιμετώπισης της διάβρωσης στην ακτή της Κορασίδας λόγω του κινδύνου για τον δημοτικό παραλιακό δρόμο και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην παραλίαΜικρότερης κλίμακας πρόβλημα στην Μουρτερή

6. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Προκρίνεται η κατασκευή νεών αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου για την ίδρυση 6ταξιου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. Δημιουργία Ολοήμερου διθέσιου Νηπιαγωγείου στις Συκιές Αχλαδερής, στο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου.
Νέο Νηπιαγωγείο στο Αυλωνάρι για την κάλυψη κτιριακών αναγκών του Δημοτικού Σχολείου Αυλωναρίου (επέκταση στις αίθουσες του τωρινού Νηπιαγωγείου.

7. ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
Προτεραιότητα στην ανάπλαση των οικισμών στο Αυλωνάρι και στο Πανωχώρι Οκτωνιάς. Ακολουθεί κατά σειρά και η Αχλαδερή.

8. ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Προώθηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του χείμαρρου Νηλέα και του Χόνδρου. Εκπονεί σχετική μελέτη για τον Νηλέα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Περιγραφή των σημαντικών Βυζαντινών Μνημείων και λήψη μέτρων για την προστασία και την ανάδειξή τους. Κυρίως στην Αγία Θέκλη όπου κινδυνεύει με κατάρρευση.

10. ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ
Εκπόνηση μελέτης για την διατήρηση των παραδοσιακών στοιχείων και τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της Εμποροπανήγυρης του Αυλωναρίου.»
Επίσης ο Δήμαρχος Αυλώνος αναφέρθηκε στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και επεσήμανε την καθυστέρηση που υπάρχει στην προώθηση του ΧΥΤΑ της Νότιας Εύβοιας.
Η ευθύνη πλέον βαρύνει τους Δημάρχους και πρέπει να την αναλάβουμε.
Ο καιρός πέρασε και χάθηκε και κάθε επόμενη λύση θα έχει λιγότερες προϋποθέσεις αποδοχής. Πρέπει να ληφθούν άμεσες αποφάσεις και κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα να πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση.
Εν συνεχεία έλαβαν τον λόγο και Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης, όπως ο κ. Φραγκούλης, ο κ. Μόσχος και ο κ. Κέκης οι οποίοι συμφώνησαν με το γενικό πλαίσιο των προβλημάτων και προτεραιοτήτων που έθεσε ο Δήμαρχος υποστήριξαν όμως ότι πρέπει να πιέσουμε για χρηματοδοτήσεις από Προγράμματα και να μην εκτελούνται έργα με δανειοδοτήσεις. Ζήτησαν από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας να συνδράμει στην προώθηση των λύσεων στα προβλήματα του Δήμου.
Τον λόγο έλαβε και ο πρώην Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαρλαύτης ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη προώθησης της τουριστικής ανάπτυξης, τροχοπέδη στην οποία είναι το οδικό δίκτυο.
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας κ. Σκλιάς ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων και τους Δημοτικούς Συμβούλους για τις παρεμβάσεις τους.
Επεσήμανε ότι ο τόπος μας έχει έλλειψη από υποδομές που έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί στα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης.
Ενημέρωσε για τα προγράμματα που πρόκειται να προκηρυχθούν από το ΠΕΠ και ζήτησε να υπάρξει άμεση ενημέρωση έτσι ώστε να αξιοποιηθούν από τον Δήμο και τους δημότες.
Συμφώνησε ότι ο Δήμος Αυλώνος πρέπει να επιδιώξει την χρηματοδότηση των έργων Αποχέτευσης από το ΕΠΠΕΡ του ΥΠΕΧΩΔΕ και υποσχέθηκε ότι θα υποστηρίξει αυτό το αίτημα μόλις υποβληθεί το Τεχνικό Δελτίο.
Ως προς το ΠΕΠ σημείωσε ότι οι πόροι είναι πολύ περιορισμένοι αυτή την στιγμή για τα έργα αποχέτευσης αλλά μπορεί να αυξηθούν στην πορεία.
Για τα θέματα της Ύδρευσης συμφώνησε ότι η κατασκευή της Νέας Δεξαμενής μπορεί να ενταχθείς το ΠΕΠ αφού έχει ώριμη μελέτη (προϋπολογισμός 325.000 Ευρώ) ενώ για την ύδροδότηση του Καλάμου δήλωσε ότι θα εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των 100.000 Ευρώ.
Για την αντιπλημμυρική προστασία και ειδικότερα στον χείμαρρο Νηλέα ζήτησε από τον Δήμαρχο άμεση ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη που εκπονεί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση προκειμένου να ενταχθεί στο ΠΕΠ.Τέλος δήλωσε ότι θα υποστηρίξει την πρόταση του Δήμου για την σχολική στέγη και συγκεκριμένα για την προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Νεοχωρίου. Επίσης ανακοίνωσε χρηματοδότηση 100.000 Ευρώ για Αθλητικά Έργα στον Δήμο Αυλώνος.
Ο Δήμαρχος Αυλώνος κ. Δημήτρης Κατσούλης ευχαρίστησε τον κ. Σκλιά για την γόνιμη συζήτηση και την ανταπόκριση που έδειξε στα θέματα του Δήμου Αυλώνος.
Ο Δήμαρχος Αυλώνος δήλωσε μετά το πέρας της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας τα ακόλουθα:« Η επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η πρώτη που γίνεται από Γενικό Γραμματέα στον Δήμο Αυλώνος, δεν ήταν εθιμοτυπική αλλά ουσιαστική. Παρουσιάσαμε τα προβλήματα και τις προτεραιότητές μας και δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της Αποχέτευσης, της ύδρευσης, του οδικού δικτύου, της προστασίας των ακτών και της αντιπλημμυρικής προστασίας.
Σε όλα τα θέματα υπήρξε διάθεση να βρεθούν πιστώσεις και να ξεκινήσουν λύσεις. Εάν η καλή αρχή που έγινε σήμερα έχει συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας θα έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον τόπο μας.
Ο λόγος δόθηκε ασφαλώς και στην Αντιπολίτευση, όπως πάντοτε γίνεται στον Δήμο Αυλώνος.
Με ορισμένες πτυχές των τοποθετήσεών τους δεν συμφωνούμε αλλά στην κεντρική ιδέα συνέβαλλαν στην υποστήριξη πολλών θέσεων της Δημοτικής Αρχής.
Ως προς το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Νότια Εύβοια ζήτησα την παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα για να προχωρήσουν άμεσα οι λύσεις, ο χρόνος που χάθηκε πολύτιμος δεν μπορεί να πάμε έτσι πέραν από τον προσεχή Μάιο.
Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες του Γενικού Γραμματέα για την συμβολή τους στην γόνιμη συζήτηση.»

ΚΡΕΑΤΑ

E.E. : «Όχι» στην υποχρεωτική αναγραφή
της χώρας προέλευσης των κρεάτων


Με απόφαση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε στην Ιρλανδία την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης στα κρέατα (πουλερικά, χοιρινά, αιγοπρόβειο) και στα τρόφιμα που περιέχουν τουλάχιστον 70% κρέας στα συστατικά τους. Μια απόφαση, που ενδεχομένως να έχει αντίκτυπο και στη χώρα μας.
Με την απόφαση της Κομισιόν (που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/25.3.2009) απορρίπτεται η νομοθετική ρύθμιση που προωθούσε η ιρλανδική κυβέρνηση για υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης-καταγωγής των κρεάτων (η χώρα όπου εκτράφηκε το ζώο το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του και εφόσον αυτή διαφέρει από τη χώρα σφαγής), θεωρώντας ότι δεν συνάδει με τους κοινοτικούς κανόνες επισήμανσης των τροφίμων.
Η Ιρλανδία προωθούσε το εν λόγω μέτρο για την αποφυγή φαινομένων εξαπάτησης των καταναλωτών και φυσικά για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής.
Κάτι ανάλογο, που έχει γίνει προ μηνών και στη χώρα μας με την απόφαση της ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας προέλευσης των κρεάτων στις αποδείξεις των ζυγιστικών και ταμειακών μηχανών των καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα παράνομων «ελληνοποιήσεων» κρεάτων.

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η τοπική αυτοδιοίκηση σε ημερίδα
για το οδικό δίκτυο της Εύβοιας
Ο νομός Εύβοιας διαθέτει ένα εξαιρετικά φτωχό οδικό δίκτυο, με χαμηλή γεωμετρία, πολύ παλιό, με συνεχείς διελεύσεις μέσα από οικισμούς και κατά συνέπεια με χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας.
Ένα οδικό δίκτυο που συνιστά τροχοπέδη στην ανάπτυξη της Εύβοιας.
Αυτές ήταν οι βασικές διαπιστώσεις της ημερίδας «Η οδική Ασφάλεια στον Ν. Ευβοίας.
Οι νέοι οδικοί άξονες και οι προσβάσεις τους» που συνδιοργάνωσαν στη Χαλκίδα το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας και το Περιφερειακό Τμήμα Ευβοίας του ΤΕΕ, στην οποία συμμετείχαν ο Νομάρχης, Βουλευτές και Δήμαρχοι.
Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που αναφέρθηκαν από τους ομιλητές και οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Εύβοια έχει ένα παραμελημένο και επικίνδυνο οδικό δίκτυο:
Στον Οδικό Άξονα Χαλκίδα-Λέπουρα-Κύμη εντοπίζεται κατά μέσο όρο 1 «μελανό» (επικίνδυνο) σημείο ανά 2,6 χλμ.
Στον ίδιο άξονα, ο οδηγός συναντά 1 κόμβο ανά 1,3 χλμ., που είναι αιτία μεγάλου αριθμού ατυχημάτων.
Στο τμήμα Χαλκίδα-Ερέτρια οι παρασύρσεις πεζών, ιδίως τους θερινούς μήνες, είναι φαινόμενο σχετικά συχνό. Ανάλογα προβλήματα εντοπίζονται στον άξονα Χαλκίδα-Αιδηψός.
Στο επαρχιακό δίκτυο του νομού, μήκους 840 χλμ., σε πολλά τμήματα, κυριαρχεί το κακό οδόστρωμα, η απουσία στηθαίων και η χαμηλή γεωμετρία.
Αρκεί να αναφερθεί ότι σύμφωνα με έρευνα-εισήγηση λείπουν 2.000 πινακίδες κατακόρυφης σήμανσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην οδική ασφάλεια.
Οξύτατα γεωτεχνικά προβλήματα εντοπίζονται στην περιοχή της Πλατάνας-Π.Κύμης, ενώ στον άξονα Ροβιές-Ήλια-Αιδηψός οι κατακρημνίσεις βράχων συχνά προκαλούν διακοπή της κυκλοφορίας, με συνέπεια κατά διαστήματα να εκδίδονται αστυνομικές αποφάσεις απαγόρευσης της κυκλοφορίας ή διέλευσης από την οδό με ευθύνη των οδηγών !
Όπως τονίστηκε κατά την ημερίδα, είναι ανάγκη η Πολιτεία άμεσα να ολοκληρώσει τις μελέτες και να προχωρήσει σε ουσιαστική ανακατασκευή του οδικού δικτύου, που οφείλει να είναι αντίστοιχο με τις ανάγκες του νομού.
Στα επείγοντα έργα εντάσσεται και η κατασκευή παράκαμψης της Χαλκίδας αφού τα υφιστάμενα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης έχουν περιέλθει προ πολλού σε συνθήκες κορεσμού.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗ

Προβλήματα στους Δήμους,
σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη

«Αμυντική και εσωστρεφή έναντι της κοινωνίας και των πολιτών» χαρακτηρίζει τη διοίκηση ο Συνήγορος του Πολίτη Γιώργος Καμίνης, παρουσιάζοντας σήμερα την Ετήσια Έκθεση της ανεξάρτητης αρχής για το 2008, αφού προηγουμένως την παρέδωσε στον πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Σιούφα.
Ο κ. Καμίνης, επιχειρώντας να κάνει μία πρώτη απόπειρα καταγραφής της κακοδιοίκησης, είπε ότι η διοίκηση (δημόσια διοίκηση, αυτοδιοίκηση, ΔΕΚΟ κλπ) έπεσε και πάλι σε παλινωδίες και παραλείψεις, πολλές φορές κινήθηκε αυθαίρετα και επισήμανε με έμφαση ότι «η ελληνική διοίκηση φαίνεται να αγνοεί την ευρωπαϊκή πραγματικότητα».
Η Αρχή, όπως είπε ο Συνήγορος, δέχθηκε, μέσα στο 2008, συνολικά 10.954 νέες αναφορές πολιτών, παρουσιάζοντας αύξηση 3,23%, ενώ το ποσοστό των υποθέσεων που τέθηκαν στο αρχείο λόγω αναρμοδιότητας ήταν 25,8%, το μικρότερο ποσοστό των τελευταίων εννέα χρόνων, μία μείωση που υποδηλώνει ότι σταδιακά οι πολίτες είναι περισσότερο ενήμεροι για το ρόλο και τις αρμοδιότητες της ανεξάρτητης αρχής.
Από τις βάσιμες αναφορές ποσοστό 75,5% επιλύθηκε υπέρ του πολίτη, ενώ αντιθέτως, παρά τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες δεν επιλύθηκε το 9% των υποθέσεων και το 7,8% των περιπτώσεων που δεν κατέστη δυνατό να επιλυθούν εξαιτίας κενών της νομοθεσίας και οργανωτικών αδυναμιών της δημόσιας διοίκησης.
Τα περισσότερα προβλήματα, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, παρουσιάστηκαν στους δήμους (18,13%), στη Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής (13,5%), στα ασφαλιστικά ταμεία (9,3%), σε ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ (10,5%), στις νομαρχίες (7,74%), στο υπουργείο Οικονομικών (4,66%) και στο υπουργείο Παιδείας (4,5%).
Πάντως, όπως επισημάνθηκε, θετικά αξιολογείται το γεγονός ότι τόσο οι δήμοι, κοινότητες, καθώς και οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Περιφέρειας Αττικής παρουσιάζουν αξιοσημείωτα ποσοστά επίλυσης των υποθέσεων για τις οποίες διαμεσολαβεί ο Συνήγορος.
Για θέματα περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, η αρχή επισημαίνει ότι παρατηρεί «αποσπασματικότητα στη δράση της δημόσιας διοίκησης και χαλαρότητα στον έλεγχο εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας» (η μη κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων), αλλά και η αρχή της διαφάνειας, όπως στο θέμα της χρηματοδότησης περιβαλλοντικών δράσεων από το ΕΤΕΡΠΣ, καθώς και την αρχή της αναλογικότητας, όπως έγινε στην καταβολή πάγιου τέλους κτηματογράφησης ανά δικαιούχο και όχι ανά ακίνητο.
Για την κοινωνική ασφάλιση, υγεία και πρόνοια, ο Συνήγορος κατέβαλε προσπάθειες για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ασθενών, αλλά η αρχή βρήκε μπροστά της εμπόδια, που έγκειται στη διοικητική ανεπάρκεια και τον κατακερματισμό της νομοθεσίας.
Το 2008 σημαδεύτηκε από σειρά γεγονότων κρίσιμων για τα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως οι μαζικές εισροές αλλοδαπών «χωρίς χαρτιά», η ειρηνική διαμαρτυρία των κρατουμένων στα σωφρονιστικά καταστήματα, αλλα και η αντιπαράθεση γύρω από την κοινοτική υποχρέωση της χώρας να αναγνωρίζει πτυχία και εργασιακά δικαιώματα.
Επίσης, γίνεται αναφορά στα βίαια επεισόδια, που ακολούθησαν του φόνου νεαρού μαθητή από αστυνομικό και τη φονική επίθεση κατά αλλοδαπής συνδικαλίστριας.
Τέλος, για τη νέα αρμοδιότητα του Συνηγόρου, την ισότητα των Φύλων στην εργασία, ήδη η αρχή έχει διαπιστώσει ότι πλήττονται τα δικαιώματα και η προστασία της μητρότητας, ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση, καθιστώντας ευάλωτη τη θέση και την παραμονή της γυναίκας στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα.
Παράδοση στον Πρόεδρο της Βουλής Στον Πρόεδρο της Βουλής Δ.Σιούφα παρέδωσε την Ετήσια Έκθεση του για το 2008, ο Συνήγορος του Πολίτη, δια του προέδρου του Γιώργου Καμίνη.
Ο κ. Σιούφας έκανε λόγο για σημαντικό έργο της Ανεξάρτητης Αρχής, που βοηθάει τους πολίτες και ζήτησε από τον πρόεδρο και τους συνεργάτες του να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους. «Παραλαμβάνω την έκθεση σας με την πεποίθηση ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, οι συνεργάτες σας, έχουν κάνει το καλύτερο για να διευκολύνουν τους πολίτες, που έχουν προβλήματα με τη Δημόσια Διοίκηση», τόνισε ο κ. Σιούφας, ενώ επισήμανε πως, πρώτος ο Συνήγορος του Πολίτη παραδίδει την ετήσια έκθεση του, μέσα στις νέες προθεσμίες, που έχει καθορίσει ο Κανονισμός της Βουλής, σύμφωνα με τις οποίες, οι Ανεξάρτητες Αρχές οφείλουν να καταθέτουν τις εκθέσεις τους για το απερχόμενο έτος, ως τα τέλη Μαρτίου του επόμενου.
«Με αυτό τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα να γίνεται οργανωμένα η επεξεργασία τους από τις αρμόδιες Διαρκείς Επιτροπές αλλά και να συζητούνται με μεγαλύτερη άνεση στην Ολομέλεια», τόνισε ο πρόεδρος της Βουλής.
Ο κ. Καμίνης, από την πλευρά του, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ετήσια έκθεση της Αρχής θα σταθεί πολύτιμο βοήθημα στους βουλευτές για να ασκήσουν και το νομοθετικό και το ελεγκτικό τους έρχο. «Πιστεύω ότι είναι σημαντικές αυτές οι Εκθέσεις και μάλιστα, όταν υποβάλλονται σε έγκαιρο χρόνο και ενιαία όλες, και όχι ανάλογα με το πότε δευκόλυνει την Ανεξάρτητη Αρχή η κατάθεση τους. Αυτή η τάξη, η οποία μπαίνει, νομίζω ότι είναι για το καλό όλων», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Βουλής.

ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Διαρκής δράση και καθημερινή εγρήγορση απαιτεί η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που πλήττει τον ελληνικό τουρισμό, υπογράμμισε ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Κώστας Μαρκόπουλος από το βήμα των εγκαινίων της διεθνής έκθεσης "Tourism & Property Show 2009" που ανοίγει σήμερα τις πύλες της στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού, Εγκατάσταση Ξιφασκίας και θα είναι ανοιχτή για το ευρύ κοινό έως τις 29 Μαρτίου 2009 στην Αθήνα. Εστιάζοντας ο υπουργός στους εργαζόμενους των τουριστικών επιχειρήσεων επεσήμανε ότι η κυβέρνηση θα επιδοτεί για δυο μήνες τις θέσεις εργασίας στον τουριστικό τομέα για να ενισχύσει τις ανελαστικές δαπάνες των τουριστικών επιχειρήσεων.
"Είναι κρατικό χρήμα και θέλουμε να πιάσει τόπο", δήλωσε ο υπουργός.
Μάλιστα, επεσήμανε ότι δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας, αφού όπως είπε, η κυβέρνηση εργάζεται για τους εργαζόμενους, όσο και για τις επιχειρήσεις ώστε να κρατηθούν ανοιχτές στο ξεκίνημα τους στον εσωτερικό τουρισμό, που ειδικά αυτό το Πάσχα θα παίξει καθοριστικό ρόλο.
Σε ό,τι αφορά τη διαφημιστική καμπάνια της Ελλάδας, ο κ. Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σημειώνοντας ότι εντός των ημερών βγαίνει το νέο δημιουργικό.
"Σε λίγες ημέρες περνάμε ακόμα πιο ενδυναμωμένη με πιο ισχυρό Brand Name διαμορφωμένο στις συνθήκες της εποχής, τόνισε χαρακτηριστικά".

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

Υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ».
Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2009, Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θανάσης Ζεμπίλης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου Κοινοπραξίας «ΕΥΑΓ. Ι. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛ. ΜΠΑΖΙΓΟΣ», κ. Σαμαντούρας Ευάγγελος, υπέγραψαν την εργολαβική σύμβαση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ».
Σημειωτέον, ότι κατά τη δημοπρασία του έργου με προϋπολογισμό Δημοπρασίας 210.000,00 €, μειοδότης αναδείχθηκε η Κοινοπραξία «ΕΥΑΓ. Ι. ΣΑΜΑΝΤΟΥΡΑΣ – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΛ. ΜΠΑΖΙΓΟΣ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης 3%.
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θανάσης Ζεμπίλης, εξέφρασε την ικανοποίησή του, για το γεγονός της αξιοποίησης - ανάπλασης δημοτικών κοινόχρηστων χώρων, που αναβαθμίζουν την περιοχή των Μακεδονικών, προς όφελος της νεολαίας και των κατοίκων της.
Στο παρόν έργο προβλέπεται η κατασκευή παιδικής χαράς για παιδιά προσχολικής ηλικίας και χώρους αθλοπαιδιών. Το δάπεδο του παιδότοπου θα είναι από χυτό συνθετικό τάπητα, με σύγχρονα και καλαίσθητα όργανα παιδικής χαράς, οι διάδρομοι θα επιστρωθούν με κυβόλιθους από γρανίτη, ενώ τα τοιχία της πλατείας θα είναι πλινθόκτιστα.
Οι εργασίες αφορούν επίσης, την κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και συστημάτων άρδευσης πρασίνου, τοποθέτηση χλοοτάπητα και φύτευση δέντρων, θάμνων και καλλωπιστικών φυτών, δημιουργώντας έτσι στο σύνολό τους ένα ξεχωριστό χώρο πρασίνου, περιπάτου και αναψυχής.

ΕΠΣΕ

ΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΝΑΒΟΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 28-29/03/09
Από το Δ.Σ. της Ενωσης ανακοινώνεται ότι ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ όλοι οι αγώνες που επρόκειτο να διεξαχθούν για τον 4ο ΟΜΙΛΟ της Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ την ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-09, λόγω διεξαγωγής του αναβληθέντα αγώνα ΑΝΔΡΟΝΙΑΝΟΙ-ΑΙΟΛΟΣ την ίδια μέρα (ώρα 11,30).
- Ο αγώνας ΩΡΕΟΙ-ΑΓΙΟΣ θα διεξαχθεί την Κυριακή 29-3-09, ώρα 17,00 θα διεξαχθεί στο γήπεδο ΤΑΞΙΑΡΧΗ και όχι στο γηπ. Αιδηψού
- Ο αγώνας ΛΗΛΑΣ-ΤΑΜΥΝΑΪΚΟΣ θα διεξαχθεί στο γηπ. ΦΥΛΛΩΝ.
- Ο αγώνας ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ-ΚΥΜΗ θα διεξαχθεί στο γηπ. ΜΟΥΣΤΑΚΑ/ΤΖΙΩΤΗ.
- Ο αγώνας ΕΡΑΠΟΣ-ΚΟΣΚΙΝΑ θα διεξαχθεί στο γηπ. Μουστάκα/Τζιώτη, ΩΡΑ 13,00 και όχι 17,00
ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΣΤΙΣ 11-4-09
Επίσης ανακοινώνεται ότι ο αγώνας ΒΑΤΩΝΤΑΣ-ΣΚΕΠΑΣΤΗ θα διεξαχθεί το ΣΑΒΒΑΤΟ 11-4-09 και όχι την Κυριακή 12-4-09.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΒΟΗΘΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 28&29/3/09
ΑΡΤΑΚΗ-ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ Ο ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ Ο ΣΙΜΙΤΖΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΠΑΠΑΔΕΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΒΛΑΧΟΥ Ο ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ
ΠΡΟΚΟΠΙ/ΠΗΛΙ-ΕΞΩ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ Ο ΚΑΝΤΟΥΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ Ο ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ
ΑΝ.ΠΑΟΚ - ΑΥΛΩΝΑΡΙ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ Ο ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΡΟΚΟΠΙ ΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΛΑ Ο ΡΑΖΟΣ ΑΘ.
ΣΤΕΝΗ - ΚΗΡΙΝΘΟΣ ΑΝΤΙ ΑΛΕΞΙΟΥ Ο ΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙ ΜΗΤΡΟΛΙΟΥ Ο ΛΙΑΣΚΟΣ
ΕΡΑΠΟΣ - ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΝΤΙ ΨΥΧΟΥΛΑ Ο ΡΑΖΟΣ ΑΘ.
ΟΛΥΜΠΟΣ - ΚΡΙΕΖΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΡΑΖΟΥ Η ΦΡΑΝΤΖΗ
ΑΕΚ - ΜΑΡΜΑΡΙ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΙΚΑ Ο ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΤ.
ΚΑΜΑΡΕΣ - ΚΑΘΕΝΟΙ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ Ο ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΕΤΟΧΙ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Ο ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ
ΕΡΜΗΛΙΟΣ - ΑΡΕΘΟΥΣΑ ΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ Ο ΚΑΛΤΣΑΣ

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009

ΕΠΣΕ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΔΡΟΣΙΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Ο αγώνας ΔΡΟΣΙΑ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ γαι την Προημιτελική φάση του πρωταθλήματος Παίδων θα διεξαχθεί στο γηπ. Μαλακώντα την ΚΥΡΙΑΚΗ 29-3-2009, ώρα 17.00 και όχι το Σαββατο 28-3-09.

ΘΑ ΒΑΛΕΙ ΤΕΛΟΣ Ο ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ

Μέσα σε μια ώρα η επιχείρηση σκούπα

Έπιασαν και έναν με χατζάρα

Μια ώρα κράτησε η επιχείρηση σκούπα στην Ομόνοια!

Έγιναν 120 έλεγχοι και άρπαξαν 19 με ναρκωτικά. Στην οδό Πειραιώς και Σωκράτους. Είδατε όταν η ΕΛ.ΑΣ θέλει;

Ο Ραχωβίτσας το πήρε απόφαση. Τέλος.

Συνελήφθηκαν 13 ξένοι και 6 Έλληνες. Και αυτό πρέπει να γίνει παντού. Μετανάστες ναι, όχι όμως και εγκληματίες. Έλληνες ναι, αλλά όχι και δολοφόνοι. Ο ένας είχε πάνω ...χατζάρα.

Χωρίς πλάκα.

ΑΠΟ troktiko

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΜΙΜΗΣ

ΟΧΙ Ο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,
ΟΥΤΕ Ο ΠΛΕΣΣΑΣ.
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΜΙΜΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ.
ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.
ΤΟ ΘΥΜΟΣΑΣΤΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ;

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΜΙΜΗΣ

ΟΧΙ Ο ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΟΥΤΕ Ο ΠΛΕΣΣΑΣ.

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΜΙΜΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ.

ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙ

ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΑ

ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΝΤΑ,
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΛΟΣΑΝΤΑ!!
ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ
ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ;
ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΟ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ.
ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΕΕΙ: "ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ"!!!
ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ. ΕΝΤΑΞΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ.
ΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΟΜΩΣ;
ΜΗΠΩΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙΣ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΝΙΚΑΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΙΚΑΝΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ;
ΔΗΜΗΤΡΗ Τ΄ ΑΚΟΥΣ;
ΘΑΝΑΣΗ ΤΙ ΛΕΣ;

ΙΝΤΕΡΝΕΤΙΚΗ ΠΥΛΗ

Υποβολή δηλώσεων
μέσω Ιντερνετ

Ανοιξε η Ιντερνετιική πύλη του υπουργείου Οικονομικών για την υποβολή των φορολογικων δηλώσεων. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία:
* Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3) οικονομικού έτους 2009.
* Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2009.
Η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι εφικτή από τους δικτυακούς τόπους www.gsis.gr και www.taxisnet.gr με την επιλογή "Ε1Ε2Ε3" και "Ε9" αντίστοιχα.
Όπως σημειώνει στην ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών γιια τη χρήση των υπηρεσιών, είναι απαραίτητη η απόκτηση κωδικών πρόσβασης στο σύστημα TAXISnet (αν κάποιος είναι ήδη πιστοποιημένος χρήστης δεν χρειάζεται νέους κωδικούς).
Στο σύστημα TAXISnet μπορεί να πιστοποιηθεί κάθε φορολογούμενος, συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής που θα βρει ακολουθώντας τη διαδρομή: www.taxisnet.gr - "Εγγραφή νέου Χρήστη"

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε 2-3 χρόνια
θα καλυφθουν οι απώλειες

Η παγκόσμια οικονομία θα χρειαστεί δύο με τρία χρόνια για να καλύψει τις απώλειες εξαιτίας της κρίσης, υποστήριξε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Ντομινίκ Στρος-Καν, μιλώντας στη δημόσια γαλλική τηλεόραση.
"Μπορεί να έχουμε εκ νέου ανάπτυξη από το πρώτο εξάμηνο του 2010", εκτίμησε, διευκρινίζοντας ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να εφαρμοστεί η κατάλληλη πολιτική και κυρίως να εξυγιανθεί το τραπεζικό σύστημα.
Προειδοποίησε όμως ότι εάν έξοδος από την κρίση σημαίνει να αναστραφούν οι ζημίες και να κερδηθεί ξανά ότι έχει χαθεί, τότε αυτό θα χρειαστεί "δύο με τρία χρόνια".
Όπως είπε, το τραπεζικό σύστημα παραμένει "σχεδόν εντελώς παγωμένο" και εκτίμησε ότι τα λεγόμενα "τοξικά" κεφάλαια φτάνουν τα 2.200 ή 2.300 δισεκατομμύρια δολάρια.
Στο ερώτημα εάν, λόγω της οικονομικής κρίσης μπορεί να αναλάβει την πρωθυπουργία της Γαλλίας, όπως τον θέλουν οι φήμες που κυκλοφορούν στη χώρα, ο Στρος-Καν απάντησε ότι αυτό δεν είναι "σοβαρό" γιατί "δεν θα βγούμε από την κρίση με πολιτικό συνδυασμό" αλλά "εφαρμόζοντας πολιτικές".
Τόνισε ότι υπάρχουν πολλοί "ικανοί" άνθρωποι και ότι ο ίδιος προσπαθεί να κάνει το καλύτερο που μπορεί εντός του ΔΝΤ. "Παίζω το ρόλο μου.
Οι άλλοι να παίξουν το δικό τους", είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει σοσιαλιστής "όπως παλιά".

Ο ΛΑΜΠΗΣ

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ Ο ΖΕΜΠΙΛΗΣ
ΕΧΕΙ ΤΟ ΛΑΜΠΗ.
ΑΥΤΟΣ "ΚΑΘΑΡΙΣΕ".
ΟΧΙ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ,
ΑΛΛΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ: ΕΓΩ ΚΟΙΤΑΖΩ ΑΠΟ ΕΔΩ,
ΕΣΥ ΚΟΙΤΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙ,
ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ
ΠΟΙΑ ΘΑ ΦΥΓΕΙ ΠΡΩΤΗ!!

ΖΛΑΚΩΝΗ

ΖΛΑΚΩΝΗ: ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
Ν' ΑΣΧΟΛΗΘΩ ΜΑΖΙ ΤΗΣ.
ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΣ ΚΑΝΩ ΠΑΣΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ.

ΑΪΔΙΝΗ

ΑΪΔΙΝΗ: ΛΕΤΕ ΝΑ ΡΙΞΕΙ
ΚΑΜΜΙΑ ΜΠΗΧΤΗ ΓΙΑ ΜΕΝΑ;
ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΚΟ,
ΑΣ ΕΧΩ ΤΟ ΝΟΥ ΜΟΥ.

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΝΑ ΔΟΥΝΕ ΚΑΙ Ν΄ΑΚΟΥΣΟΥΝ
ΤΗΝ κ. ΖΛΑΚΩΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ κ. ΑΪΔΙΝΗ.
ΑΔΙΚΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΚΑΤΙ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΖΕΜΠΙΛΗΣ: ΝΟΜΙΖΑ ΠΩΣ ΜΟΥ
ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΟΥ,
ΑΛΛΑ ΕΚΑΝΑ ΛΑΘΟΣ.
ΗΤΑΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ!!!

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΥΡΙΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ.
ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΙ ΜΠΟΥΛΝΤΟΖΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΝΕ ΧΑΛΚΙΔΑ.
ΜΕΤΑ ΘΑ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΥΒΛΑ
ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ- ΚΕΔΚΕ

Ανακοίνωση της ΚΕΔΚΕ
για την Έκθεση
του Συνηγόρου του Πολίτη
Με αφορμή τη χθεσινή δημοσίευση της Ετήσιας Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη η ΚΕΔΚΕ με ανακοίνωσή της υπογραμμίζει τα εξής:
Η Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη αποτελεί ένα σημαντικό και πολύπλευρο εργαλείο για όσους ενδιαφέρονται και αγωνίζονται για τη βελτίωση της λειτουργίας των θεσμών, για την ανανέωση της σχέσης τους με τον πολίτη και την καλύτερη εξυπηρέτησή του, για τη αναβάθμιση του κύρους και της αξιοπιστίας τους.
Σε ότι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει ιδιαίτερη αξία να σταθούμε σε δύο σημεία της Έκθεσης.
Πρώτον, στο γεγονός ότι τα φαινόμενα κακοδιοίκησης στην Αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια μειώνονται συνεχώς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη φετινή Έκθεση το ποσοστό των φαινομένων κακοδιοίκησης στην Αυτοδιοίκηση καταγράφεται στο 13,2%, πέρυσι στο 16,94%, ενώ πρόπερσι ήταν στο 20,66%.
Δεύτερον, η Αυτοδιοίκηση εξακολουθεί να είναι πρώτη, με ποσοστό 18,3% επί του συνόλου των βάσιμων υποθέσεων, που απασχόλησαν τον Συνήγορο του Πολίτη. Όμως οι δήμοι και Κοινότητες της χώρας συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων που συνεργάστηκαν με την Ανεξάρτητη Αρχή και ανταποκρίθηκαν για την επίλυση αυτών των υποθέσεων, σε ποσοστό 85,4%.
Γεγονός που αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας - σε καμία περίπτωση όμως εφησυχασμού - για το ότι οι πρωτοβουλίες, που έχει αναλάβει - και συνεχίζει - η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη, ώστε να συμβάλλουν καταρχήν στον περιορισμό και στην εξάλειψη τελικά αυτών των φαινομένων και των αιτίων που τα προκαλούν, αποδίδουν συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα.
Πάγια θέση της ΚΕΔΚΕ παραμένει ότι η οριστική θεραπεία θα έρθει με λιγότερους και ισχυρότερους δήμους, που θα λειτουργούν ως αυτοτελείς και λειτουργικές διοικητικές και προγραμματικές μονάδες, με ενισχυμένες διαδικασίες διαφάνειας και εσωτερικού ελέγχου, με ριζική βελτίωση του ελέγχου των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων και των Δημαρχιακών Επιτροπών που παράγουν οικονομικά αποτελέσματα.

ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ;
ΤΟ ΑΡΧΙΣΕ Η ΧΟΥΝΤΑ,
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ
ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΟ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ!!!

Ζλακώνη – Αιδίνη

«Μαλιά κουβάρια»

Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες αφού πολύ μικρή σημασία έχουν για όλους εμάς τους απλούς θνητούς.
Δύο κυρίες της παράταξης του Δημάρχου κ. Ζεμπίλη έγιναν «μαλλιά κουβάρια» όπως λέει και ο λαός.
Ο Δήμαρχος αλλά και οι άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πνεύματα και πάντως κανείς δεν έριξε λάδι στη φωτιά.
Ο κ. Ζεμπίλης φαίνεται πως είπε να αφήσουν στην άκρη τις γκρίνιες και να στρωθούν στη δουλειά.
Πάντως καμία από τις δύο κυρίες δεν τράβηξε το σχοινί στα άκρα.
Μπορεί να είπανε ό,τι είπανε η κ. Ζλακώνη και η κ. Αιδίνη αλλά μέχρι εκεί.
Από τη συνεδρίαση της παράταξης έλλειπε ο κ. Ζήκος για λόγους υγείας, αν έχω σωστές πληροφορίες.

Παπαγεωργίου – Σέρρας

Τι να λένε οι κύριοι;Είναι Δημοτικοί Σύμβουλοι στο Δήμο Ληλαντίων.
Ο κ. Σέρρας ρωτάει τον κ. Παπαγεωργίου γιατί δεν φοράει κόκκινη γραβάτα.
Δεν ξέρουμε αν ο κ. Παπαγεωργίου είναι Ολυμπιακός αλλά σίγουρα είναι ΚΚΕ.

ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3
ΛΗΛΑΣ – ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ
Ο ΤΑΜΥΝΑΙΚΟΣ καίγεται για βαθμούς, αφού θέλει να παραμείνει στο κυνήγι της πρώτης θέσης. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να περάσει νικηφόρα από το γήπεδο Φύλλων με αντίπαλο το Λήλα.
Οι γηπεδούχοι θα παίξουν ελεύθερα και χωρίς άγχος, αφού εξασφάλισαν την παραμονή τους.

ΑΡΤΑΚΗ – ΕΥΒΟΙΚΟΣ
Στο γήπεδο της Αρτάκης ο Ευβοικός θα προσπαθήσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα με αντίπαλο την αδιάφορη, βαθμολογικά, Αρτάκη.
Η ομάδα του κ. Μάλιαρη θέλει να εξασφαλίσει την παραμονή και ξέρει πως αυτό δεν είναι εύκολη υπόθεση.

ΠΙΣΣΩΝΑΣ – Α.Ο. ΧΑΛΚΙΣ
Όλα για όλα ο ΠΙΣΣΩΝΑΣ. Αν δεν καταφέρει να κερδίσει, βάζει σοβαρά υποψηφιότητα για υποβιβασμό.
Ο Α.Ο. ΧΑΛΚΙΣ έχει εξασφαλίσει τη παραμονή του στη κατηγορία αλλά πάει για θετικό αποτέλεσμα.

Α.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΕΡΕΤΡΙΑ
Φαίνεται εύκολο παιχνίδι για τους γηπεδούχους αλλά η Ερέτρια θέλει να δείξει πως δεν είναι εύκολος αντίπαλος.
Η Α.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ δεν θέλει απώλειες βαθμών αυτή τη στιγμή αφού, αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα έρθει το άγχος.

ΔΡΟΣΙΑ – ΑΛΑΤΣΑΤΑ
Η Δροσιά είναι και αυτή αδιάφορη βαθμολογικά, ενώ τα ΑΛΑΤΣΑΤΑ θα παίξουν το τελευταίο τους χαρτί.
Αν χάσουν και αυτή την αγωνιστική, τότε μάλλον σφραγίζουν το εισιτήριο για τον υποβιβασμό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/3
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΚΟΠΙ
Σε αυτή την αγωνιστική όλες οι υποψήφιες ομάδες για υποβιβασμό παίζουν εκτός έδρας εκτός από τον ΠΙΣΣΩΝΑ.
Το ΠΡΟΚΟΠΙ θέλει τη νίκη αλλά αφού δεν τα καταφέρνει στην έδρα του, πώς θα τα καταφέρει εκτός έδρας;
Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται.

ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑ – ΚΥΜΗ
Σύμφωνα με τα όσα λένε οι του ΕΥΒΟΙΚΟΥ Αγ. Νικολάου, ο Δήμαρχος κ. Θωμάς «τους απείλησε» την περασμένη Κυριακή λέγοντας πως θα χάσει η Κύμη με την Προποντίδα.
Αυτά μπορεί να τα είπε πάνω στα νεύρα του, κύριοι, αλλά δεν αποκλείεται αφού η Προποντίδα θέλει να σωθεί και θα τα δώσει όλα.

ΠΑΟΚ – ΑΥΛΩΝΑΡΙ
Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον αυτός ο αγώνας.
Στο γήπεδο της Κανήθου πιστεύουμε πως θα γίνει ένα καλό παιχνίδι.

ΣΚΑΒΟΥΝ ΠΑΛΙ


ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΑΓΚΑΛΟ.
ΑΥΤΟΣ ΞΕΡΕΙ!!

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ – ΣΗΜΙΤΗΣ

Ο ένας στη Δύση

και ο άλλος προς Ανατολή
Ποιος πιστεύει πως αυτοί οι δύο πολιτικοί μπορούν να συνυπάρξουν;
Κοιτάξτε προσεχτικά την εικόνα και κάτι θα καταλάβετε.

Όλοι προς αριστερά

Ούτε διαταγή να είχαν
Τι έπαθαν όλοι και κοιτάζουν αριστερά τους;
Ούτε ένας προς τα μπρος ή προς δεξιά.
Τους μάγεψε η Παπαρήγα ή κάτι προσπαθούν να δούνε;

25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Το γαλάζιο χρώμα
Σπύρο, όπως βλέπεις και μάλλον λόγω της ημέρας, το κόκκινο έχει εξαφανιστεί.
Τον πρώτο λόγο είχε το γαλάζιο.
Θα πρέπει να περιμένεις το ΠΑΣΧΑ για να δεις και λίγο κόκκινο.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ...... απο τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ!!
ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΤΙ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ

ΣΧΟΛΙΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΡΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

ΚΡΙΜΑ...ΚΡΙΜΑ για να επαναλάβω αυτά που είπατε και γράψατε τελειώνοντας αυτή η όμορφη βραδιά. Τι λάθη κάνουμε και δεν μπορούμε να πιάσουμε το σφυγμό του κόσμου όλοι εμείς που έχουμε ακόμα κάποιο ενδιαφέρον για τα πολιτιστικά δρώμενα.
Μήπως πρέπει να κατέβουμε εμείς στο επίπεδο της πλειοψηφίας αντί να ζητάμε από αυτούς να ανεβάσουν τα πόδια τους λίγο πάνω από τη γη....

apopsignomi.blogspot.com
ΣΩΣΤΗ Η ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ.
ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΝ "ΑΚΟΥΕΙ" ΚΑΝΕΙΣ

Κώστας Καραμανλής

Ο κουρασμένος Πρωθυπουργός

Το ακούσαμε και αυτό. Να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε μέχρι την ώρα που θα γίνουν εκλογές.
Ποιος το είπε;
Το είπε ο κ. Χατζηνικολάου.


Το είπε, γιατί το δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του;
Το είπε για απάντηση ο Πρωθυπουργός σε ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου;
Το είπε επειδή του το ζήτησε ο κ. Καραμανλής για να πετύχει μεγαλύτερη συσπείρωση ή για να βάλει στη θέση τους αυτούς που θέλουν την αρχηγία;
Κύριε Χατζηνικολάου, αν ήταν μια συνέντευξη, θα πρέπει να υπάρχουν και οι αποδείξεις. Δεν μας βάζετε να ακούσουμε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού;
Ας το αποκλείσουμε αυτό, γιατί, όπως είπατε, ήταν μια συνάντηση φιλική. Αν σας είπε κάτι τέτοιο ο Πρωθυπουργός σε αυτή τη φιλική συνάντηση, εσείς το βγάλατε στη δημοσιότητα;
Κύριε Χατζηνικολάου, είστε πραγματικά κουρασμένος και έχετε κουράσει και τον κόσμο.
Θα πρέπει να ξεκουραστείτε λιγάκι.
Για να «πουλάει» η εφημερίδα σας,
μοιράζετε αυτοκίνητα, χρήματα και διάφορα άλλα.
Για να «πουλάει» το δελτίο ειδήσεων, το έχετε μετατρέψει σε «παραμύθι με μάγισσες και δράκους».
Για να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε από εσάς.
Κουρασμένος, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί να είναι ένας Πρωθυπουργός ο οποίος κέρδισε 3 εκλογικές αναμετρήσεις στη σειρά.
Κουρασμένος, κύριε Χατζηνικολάου, δεν μπορεί να είναι ο Πρωθυπουργός ο οποίος απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του λαού. Βρίσκεται τουλάχιστον 10 μονάδες μπροστά από τον Γιώργο Παπανδρέου, εκτός κι αν αυτά εσείς δεν τα βλέπετε.
Κουρασμένοι, κύριε Χατζηνικολάου
, είναι αυτοί που τον κυνηγούν και δεν μπορούν να τον φτάσουν. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου ο οποίος «τρέχει και δεν φτάνει» και όλοι εσείς οι τηλεαστέρες, οι οποίοι από το 2004 και μέχρι σήμερα βλέπετε συνεχώς να γίνονται εκλογές και τον Καραμανλή να χάνει, αλλά πάντα κάνετε λάθος.
Κουρασμένοι είναι αυτοί οι οποίοι έφτασαν τον ΣΥΝ στο 20% και σήμερα αναγκάστηκαν να τον προσγειώσουν «ανώμαλα» στο 5-6%.
Κουρασμένοι είναι αυτοί που ανεβάζουν τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ στο 4-5 ακόμη και στο 8% και θα δούνε, όταν έρθει η ώρα, πως δεν θα μπούνε στη Βουλή.
Κουρασμένοι, κύριε Χατζηνικολάου, είναι οι συνεργάτες σας στο δελτίο του ALTER, οι οποίοι ξέχασαν τι έλεγαν το 2007 πριν τις εκλογές και μετά κατάπιαν τη γλώσσα τους.
Κουρασμένοι, κύριε Χατζηνικολάου, είναι όλοι αυτοί που όταν «υπηρετούσαν» τον κ. Κοντομηνά «τα έχωναν» στον κ. Κουρή και τώρα «τον υπηρετούν».
Κύριε Χατζηνικολάου,
ευτυχώς που ο κόσμος έχει καταλάβει πολλά και ευτυχώς που τις κυβερνήσεις τις εκλέγει ο λαός και όχι οι τηλεαστέρες – υπηρέτες των αφεντικών τους.