Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023

ΕΠΣΕ - Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 Ανακοίνωση
Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Σωματείων-Μελών Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ στις 21/06/2023 (27/4/2023 07:57) ΕΠΕΙΓΟΝ!
Προς
ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Κύριε Πρόεδρε,
                    Αφού λάβαμε υπ’ όψιν:

Τις διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ.
Την από 20/04/2023 απόφαση το Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ.
ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ
       Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της  Ένωσης, στις  21  Ιουνίου 2023 ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ   και ώρα 18.00  στην αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας-Αμφιθέατρο (Λεωφ. Χαινά 93), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
Επικύρωση Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων.
Εκλογή 2  Γραμματέων για την τήρηση των Πρακτικών.
Διοικητικός Απολογισμός.
Οικονομικός Απολογισμός από 1.1.2022 – 31.12.2022, Έκθεση Εξελεγκτικής.....
Επιτροπής ,  Ισολογισμός 2022,  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022,
      Προϋπολογισμός έτους 2024.
Διαγραφή μελών
Εισδοχή  νέων μελών.
Διάφορα
 
             Σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία, η Συνέλευση θα γίνει την ίδια ημέρα  Τετάρτη  21/06/2023  και ώρα 19.00  στον ίδιο τόπο.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

    Κάθε σωματείο εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση από έναν τακτικό και έναν αναπληρωματικό αντιπρόσωπο.

    Οι αντιπρόσωποι νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ το αργότερο προ τριών ημερών της Γ.Σ (μη συμπεριλαμβανομένης της ημέρας αποστολής),ήτοι την Παρασκευή 16/06/2023 ώρα 14:00 ,ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου του αντιπροσωπευόμενου σωματείου -μέλους, σχέδιο του οποίου σας στέλνουμε μαζί με την παρούσα πρόσκληση.

   Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν τα σωματεία που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ.2 του άρθρου 5 του νόμου 4726/2020.

Κάθε αντιπρόσωπος σωματείου μαζί με τον αναπληρωματικό του ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ του σωματείου και είναι τακτικό μέλος αυτού με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται.

Κάθε αντιπρόσωπος μπορεί να εκπροσωπεί ένα μόνο σωματείο.

Μέλος του Δ.Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΕΥΒΟΙΑΣ δεν μπορεί να είναι αντιπρόσωπος σωματείου μέλους κατά τη Γενική Συνέλευση.

                                                                  ΜΕ ΤΙΜΗ
                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                   ΡΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                       ΠΙΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ